Wersja kontrastowa

Prof. Bogumiła Kaniewska nowym rektorem UAM!

prof. Bogumiła Kaniewska
prof. Bogumiła Kaniewska
Obraz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ma  nowego rektora. Głosami elektorów w stosunku 132:76 została nim prof. Bogumiła Kaniewska.  Kilka miesięcy kampanii, dziesiątki spotkań, tysiące maili. Z pewnością te wybory zapamiętamy na długo, choćby ze względu na fakt, że toczyły się obliczu pandemii i w rzeczywistości online.

- To jest taki moment, kiedy towarzyszy mi bardzo wiele emocji - rozpoczęła swoje wystąpienie tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów prof. Bogumiła Kaniewska. - To ogromny zaszczyt otrzymać szansę kierowania Uniwersytetem, który ma ponad 100 lat. To jest ogromny zaszczyt służyć naszej społeczności uniwersyteckiej, ale też ogromne zobowiązanie. Zobowiązanie wobec tradycji, wobec przyszłości, ale przede wszystkim wobec Państwa: pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza tym historycznym ciężarem chwili i poczuciem wielkiego zobowiązania czuję także bardzo wielką wdzięczność. Wdzięczność za to, że Państwo mi zaufali, że Państwo mi uwierzyli - mówiła prof. B. Kaniewska. - Chciałabym zapewnić, że jestem całkowicie świadoma tego, jakie obietnice złożyłam i zrobię wszystko, żeby nasz uniwersytet był miejscem przyjaznym, rozwijał się naukowo, żebyśmy sprostali tym wyzwaniom, które niesie ze sobą program Uczelnia Badawcza, program Uniwersytet Europejski, konieczność podniesienia naszej rangi naukowej, obietnica przystąpienia do federacji Uniwersytet Poznański, a właściwie zbudowania tej federacji, i wreszcie obietnica tego, że będę z Państwem rozmawiać, słuchać Państwa i starać się całą swoją pracą służyć Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - zapewniła wybrana rektor społeczność akademicką. 

prof. Bogumiła Kaniewska

Profesor Bogumiła Kaniewska w 1988 roku ukończyła studia polonistyczne na naszym Uniwersytecie, a siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa za rozprawę pt. Narracja pierwszoosobowa w polskiej prozie współczesnej. Została ona wydana pod tytułem Świat w granicach ja. O narracji pierwszoosobowej w polskiej prozie współczesnej i zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie Fundacji Górskich na prace habilitacyjne i doktorskie. W 2001 roku na podstawie publikacji Śladami Tristrama Shandy otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku odebrała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. Tytuł profesora uzyskała na podstawie monografii Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego. Wśród jej publikacji znajdują się także książki przygotowywane poza procedurą awansową: m. in. Wiesław Myśliwski (w serii „Czytani dzisiaj”), Henryk Sienkiewicz (książka popularyzatorska adresowana do młodzieży), Literatura polska XX wieku (wespół z Anną Legeżyńską i Piotrem Śliwińskim), Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej (studium zaoczne) wspólnie z Anną Legeżyńską. Sześć innych monografii naukowych ukazało się pod redakcją prof. Kaniewskiej. Nowy Rektor UAM współpracuje także (wchodząc w skład redakcji bądź rady naukowej) z takimi pismami naukowymi jak „Zagadnienia Rodzajów Literackich” (UŁ), „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty” (UJ). Napisała ponad 100 artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach i tomach zbiorowych w Polsce i za granicą. Pracuje w jury trzech konkursów literackich, w tym Poznańskiej Nagrody Literackiej przyznawanej od 2015 roku i fundowanej przez Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim literaturą XX wieku, teorią przekładu a ostatnio także literaturą dla dzieci. Od lat łączy działalność naukową z popularyzacją nauki, publikując recenzje i artykuły na łamach pism literackich (m.in. „Nowych Książek”). Wypromowała ponad stu magistrów i czworo doktorów – jedna z jej uczennic właśnie wydała rozprawę habilitacyjną, a jej doktorat, podobnie jak przed laty doktorat nowego Rektora UAM, uzyskał I nagrodę w konkursie Fundacji Górskich.

W latach 2005-2012 pełniła funkcję zastępczyni dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej, a w roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Funkcję tę piastowała przez jedną kadencję, do 2016 roku, kiedy to została wybrana na prorektor ds. studenckich. Jej zaangażowanie w organizację nauki przełożyło się na kilka spektakularnych sukcesów takich jak zdobycie i realizacja projektu POKL Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy – w latach 2009-2012 odpowiadała w tym 15-milionowym grancie za modernizację procesu dydaktycznego - czy udział w międzynarodowym projekcie E-LOCAL współtworzonym przez uczelnie z Belgii, Finlandii, Portugalii i Węgier, a koordynowanym przez Uniwersytet w Bolonii, wreszcie zdobycie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej kategorii A+.

Z myślą o zwiększeniu swoich kompetencji zarządczych podjęła studia MBA z zakresu zarządzania szkołą wyższą. Dały jej one kolejne umiejętności związane z szeroko pojętym zarządzaniem, począwszy od kierowania zespołem, na zarządzaniu projektami czy infrastrukturą skończywszy. W latach 1998-2014 kierowała także lub współkierowała projektami Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej. Nadzorowała także – w ramach udziału w konsorcjum EPICUR – przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego w pierwszym, pilotażowym programie Komisji Europejskiej.

Bierze udział w pracach towarzystw naukowych i rad wydawniczych. Warto tu wymienić choćby członkostwo w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk (od 1994 roku) czy Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, w którym w latach 2007-2010 była przewodniczącą Komisji Edukacji, a w latach 2011-2014 zastępcą przewodniczącego KNoL. Pełniła także funkcje eksperckie z ramienia Komisji – m.in. w zakresie ewaluacji czasopism naukowych oraz oceny studiów nauczycielskich.

Podczas pracy naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie oraz pełniąc funkcje kierownicze odbyła wiele stażów, wizyt studyjnych, wzięła udział w rozmaitych konferencjach, zarówno naukowych, jak dydaktycznych i związanych z zarządzaniem wygłosiła wykłady w zagranicznych ośrodkach (m.in. w Belgradzie, Bolonii, Brnie, Londynie, Lund, Manili, Sarajewie czy Zhaoqing). Wszystkie te podróże służbowe zaowocowały zbudowaniem nowego, międzynarodowego doświadczenia, które ma dla niej duże znaczenie na płaszczyźnie szeroko pojmowanej współpracy oraz kierowania zespołami.

Czytaj też: 8. Kaniewskiej. Priorytety dla rozwoju

Życie Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.