Wersja kontrastowa

Preludium, Preludium BIS,Opus i Sonata dla naszych naukowców

NCN
NCN
Obraz

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN: Opus i Preludium, Preludium BIS oraz Sonata.  Wśród wyróżnionych nie zabrakło naszych naukowców.

OPUS

 

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do etapu kariery naukowej lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Konkurs tradycyjnie cieszył się ogromnym zainteresowaniem – do NCN wpłynęły 2133 wnioski na łączną kwotę niemal 2,2 mld zł. W ramach konkursu środki otrzymało dziewięcioro badaczy z naszej uczelni. 

  1. Gramatyka historyczna języka osetyńskiego i wczesna dialektologia języków irańskich - dr hab. Ronald Kim, Wydział Anglistyki
  2. Ideologiczne wymiary krajobrazu kulturowego. Semantyka cmentarzy rodowych Prus Wschodnich w świetle źródeł literackich i nieliterackich od XIX do połowy XX wieku - dr hab. Magdalena Teresa Kardach, Wydział Neofilologii
  3. Stanisław Konarski i rzymska Kongregacja Świętego Oficjum – edycja dokumentacji procesu w sprawie podejrzeń o herezję w dziele „Myśli chrześcijańskie o religii poczciwych ludzi” - dr hab. Paweł Zając,  Wydział Teologiczny
  4. Inwentarze kolegium jezuickiego w Słucku oraz domu trzeciej probacji w Nieświeżu - opracowanie i edycja źródłowa - dr Andrea Mariani, Wydział Historii
  5. Poznanie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za funkcje białek związanych z patogenezą z lateksu Chelidonium majus - dr hab. Robert Nawrot, Wydział Biologii
  6. Proste kobaltowe układy katalityczne do funkcjonalizacji związków organicznych - dr hab. Piotr Pawluć, Wydział Chemii
  7. Zrozumienie roli międzywierzchni nanostruktur polidopaminy i półprzewodnika w procesie fotokatalitycznego rozszczepienia wody - dr hab. inż. Emerson Coy, Centrum NanoBioMedyczne
  8. Supramolekularne czujniki gazów oraz zmian ciśnienia bazujące na materiałach dwuwymiarowych - dr Artur Ciesielski, Centrum Zaawansowanych Technologii
  9. Kartowanie i analiza ilościowa krótkookresowej dynamiki obszarów proglacjalnych - dr Marek Wojciech Ewertowski - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

   

  SONATA

   Adresatami konkursu SONATA są natomiast badacze posiadający stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W piętnastej edycji konkursu badacze złożyli 990 wniosków na łączną kwotę prawie 730 mln zł. Finansowanie otrzymało 158 projektów o łącznej wartości niemal 130 mln zł. W ramach konkursu środki otrzymało\ siedmioro naukowców.

  1. Rola układu neuroendokrynowego owadów w odpowiedzi na stres zimna - dr Jan Jakub Lubawy - Wydział Biologii
  2. Rola dynamiki zasobów w kształtowaniu produkcji nasion u roślin, u których występują lata nasienne - dr Michał Bogdziewicz - Wydział Biologii
  3. Konkurencja międzygatunkowa o przestrzeń akustyczną u ptaków - dr Michał Budka - Wydział Biologii
  4. Nowe środowisko dla propagacji fal spinowych: od periodycznych tekstur magnetycznych do magnonicznych kryształów czasoprzestrzennych -  dr Paweł Gruszecki - Wydział Fizyki
  5. Kosmopolityzm irlandzki - przypadek wpływu literatury i kultury rosyjskiej na rozwój nowej prozy irlandzkiej - dr Joanna Jarząb-Napierała - Wydział Anglistyki
  6. Symulacja wieloagentowa zachowań ludzi przemieszczających się pieszo na terenie dwóch obszarów zabudowanych - dr Marcin Woźniak - Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  7. Prot-RAN: Jakie czynniki regulują RAN translację? - dr inż. Anna Honorata Baud - Wydział Biologii
    

  PRELUDIUM

  W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, a temat projektu nie musi być powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej. W osiemnastej edycji konkursu naukowcy złożyli 1146 wniosków na kwotę niemal 170 mln zł. Ostatecznie do finansowania zostało skierowanych 205 projektów o łącznym budżecie prawie 32 mln zł. W ramach konkursu środki otrzymało czternaścioro młodych naukowców.

  1. Rola tłumaczenia ustnego symultanicznego w mitygacji nacechowanego ideologicznie dyskursu politycznego - mgr Patryk Dobkiewicz -  Wydział Anglistyki
  2. Wpływ niedotlenienia/reoksygenacji na właściwości bioenergetyczne mitochondriów izolowanych z komórek śródbłonka hodowanych w warunkach hipoksji - mgr inż. Karolina Katarzyna Dominiak - Wydział Biologii
  3. Badanie roli endonukleazy MutLγ w desygnowaniu mejotycznych crossing-over u Arabidopsis thaliana - mgr Nadia Kbiri - Wydział Biologii
  4. Kompromis pomiędzy konkurencją a dyspersją u roślinożernych roztoczy - mgr Agnieszka Anna Majer - Wydział Biologii
  5. Rola wskazówek chemicznych w procesie dyspersji roślinożernych roztoczy - lic. Kamila Maria Karpicka-Ignatowska - Wydział Biologii
  6. Biologiczna funkcja potencjalnych białek lub lncRNA kodowanych przez geny z rodziny MIR444 jęczmienia (Hordeum vulgare) - mgr Aleksandra Grabowska -Wydział Biologii
  7. Ultraprecyzyjne wyznaczanie stałej ekranowania dla helu-3 - mgr Anna Spyszkiewicz - Wydział Chemii
  8. Nowe modyfikatory powierzchni krzemionki z grupami zwiększającymi powinowactwo napełniacza do elastomerów - mgr inż. Tomasz Franciszek Sokolnicki - Wydział Chemii 
  9. Bi- i Tridentne Związki Koordynacyjne Platyny: Preparatyka i Dalsze Zastosowanie w Syntezie Organicznej i Krzemoorganicznej - mgr Hanna Maria Stachowiak - Wydział Chemii
  10. Badanie zdolności sorpcyjnych i efektów indukowanych ciśnieniem w sieciach metaloorganicznych opartych na 4,4'-azo(bis)pirydynie - mgr Aleksandra Półrolniczak - Wydział Chemii
  11. Bifunkcyjne (metal-zasada) heterogeniczne układy na osnowie mezoporowatej krzemionki typu rdzeń-powłoka jako katalizatory w procesie alkilacji butanolu acetonem. mgr Kalina Anna Grzelak,Wydział Chemii
  12. Wywołane polem elektrycznym deformacja i ugniatanie uformowanych na kroplach niesferycznych otoczek z cząstek - mgr Khobaib Khobaib - Wydział Fizyki
  13. Wytwarzanie mikrokapsułek na bazie emulsji Pickeringa za pomocą magnetycznego nagrzewania i ich charakteryzacja - mgr Rafał Bielas - Wydział Fizyki
  14. Mikromorfologia i mikrosedymentologia struktur deformacyjnych w nieskonsolidowanych osadach glacigenicznych - klucz do zrozumienia ruchów masowych oraz ich znaczenia na obszarach zlodowaconych współcześnie i w przeszłości geologicznej - mgr Szymon Andrzej Belzyt- Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
    

  PRELUDIUM BIS

  Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspieranie mobilności młodych badaczy. W pierwszej edycji konkursu, który jest wspólną inicjatywą NCN i NAWA, spłynęło 255 wniosków, z czego 96 otrzymało finansowanie w łącznej wysokości prawie 47 mln zł. Rozpoczęcie finansowania nastąpi już od października tego roku. W ramach konkursu środki otrzymało troje naukowców.

  1. Produktywność badawcza i wzorce współpracy w nauce globalnej. Ujęcie teoretyczne - prof. dr hab. Marek Kwiek - Centrum Studiów nad Polityką Publiczną
  2. Ultradźwiękowe badania magnetycznych emulsji Pickeringa - dr hab. Arkadiusz Michał Józefczak - Wydział Fizyki
  3. Nowe materiały oparte na perylenodiimidzie do zastosowań fotowoltaicznych - dr hab. Ireneusz Kownacki - Wydział Chemii

   

  Czytaj też: START 2020. Sześciu stypendystów z UAM

   

   

  Nauka Ogólnouniwersyteckie

  Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

  Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.