Wersja kontrastowa

Uniwersytet na chwilę przed ewaluacją

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

UAM - pierwszy klasyczny uniwersytet w Polsce ubiegający się o międzynarodową ewaluację instytucjonalną EUA.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wchodzi w nowy etap swojego rozwoju.

1 stycznia 2020 rozpoczniemy realizację ambitnego programu rozwoju uczelni, finansowanego w ramach konkursu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wszystkie nasze wysiłki skierowane są na intensyfikację badań naukowych, podniesienie jakości kształcenia akademickiego oraz zdecydowane zwiększenie umiędzynarodowienia, badań i kształcenia. A wszystko po to, aby istotnie wzmocnić pozycję naszego uniwersytetu w Europie i w świecie.

Jednym z działań, którego celem jest polepszenie rozpoznawalności UAM w środowisku międzynarodowym, jest uzyskanie międzynarodowego „znaku jakości” w postaci rekomendacji renomowanej międzynarodowej organizacji akademickiej. Taką organizacją jest z pewnością Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association, EUA) reprezentujące obecnie ponad 850 uniwersytetów oraz konferencji rektorów z 47 krajów. Wśród członków tego stowarzyszenia znajdują się również wiodące polskie uczelnie oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Także nasz uniwersytet jest od wielu lat członkiem tego prestiżowego stowarzyszenia. EUA realizuje liczne europejskie projekty wspierające rozwój szkolnictwa wyższego, dzięki swej aktywności odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim. Jest liczącym się głosem uniwersytetów mającym wpływ na kształtowanie polityki Unii Europejskiej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Stowarzyszenie tworzy ponadto dobre warunki do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy uczelniami w formie konferencji, forów dyskusyjnych, warsztatów oraz seminariów tematycznych. Opracowuje raporty i rekomendacje na temat stanu europejskiego i światowego szkolnictwa wyższego oraz postępów w realizacji procesu bolońskiego. Jednym ze szczególnie istotnych i rozpoznawalnych w świecie programów realizowanych przez EUA jest program tzw. ewaluacji instytucjonalnych (Institutional Evaluation Programme, IEP EUA). Program ten działa od 1994 roku i od tego czasu zewnętrznej ocenie poddało się na zasadach dobrowolności już ponad 400 uczelni z 45 krajów z całego świata. Są to uczelnie zróżnicowane, często o różnej wielkości i odmiennych profilach. UAM jest – po Politechnice Gdańskiej, Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – czwartą polską szkołą wyższą i pierwszym klasycznym uniwersytetem, który zgłosił swój akces do programu IEP EUA. Poddanie się takiej ocenie będzie miało – zdaniem władz uczelni, także Senatu UAM, który w swojej uchwale jednogłośnie poparł zgłoszenie UAM do programu IEP EUA – istotny wpływ na dalszy rozwój uniwersytetu, zarówno w sferze zarządzania uczelnią, budowania nowoczesnej kultury organizacyjnej, ale przede wszystkim w zakresie budowania kultury jakości badań naukowych i kształcenia akademickiego. Należy podkreślić, że proces ewaluacji EUA zostanie przeprowadzony w czasie, w którym tworzona będzie strategia uczelni na kolejną dekadę. Rekomendacje i wskazania do wypracowania przyszłych nowoczesnych rozwiązań projakościowych będą więc cenne. Z pewnością będzie to miało dobry wpływ na wzmocnienie krajowej i międzynarodowej pozycji naszej uczelni oraz przyczyni się do wzmocnienia marki UAM na arenie międzynarodowej.

Czytaj także: Prof. Beata Mikołajczyk. W trosce o jakość kształcenia

Sam proces ewaluacji IEP przebiega wokół czterech ważnych dla strategicznego rozwoju uczelni pytań: jakie cele uczelnia przed sobą stawia?, w jaki sposób uczelnia chce te cele osiągnąć?, w jaki sposób uczelnia nabywa przekonania, że stosowane rozwiązania/procedury działają w sposób właściwy i prowadzący do zamierzonych celów?, jakie działania doskonalące wprowadza uczelnia, jak się zmienia, żeby zmierzać ku doskonałości? Pytania te odnoszą się do obszarów przedstawionych w „Standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego” (ostatnia wersja dokumentu z roku 2015). Dokument ten jest także podstawą systemu zarządzania jakością na UAM, co oznacza, że przebieg procesu ewaluacji będzie spójny z przyjętymi już na naszej uczelni założeniami i rozwiązaniami. UAM pozyskało już na ten cel środki finansowe w wysokości ponad 200 tys. zł (w ramach projektu MNiSW „Akredytacje zagraniczne”), powołano także zespół roboczy oraz dokonano rejestracji uczelni do udziału w tym programie. Właśnie rozpoczynamy etap przygotowania raportu samooceny, a przed nami dwie wizyty zespołu oceniającego, czyli grupy międzynarodowych ekspertów, którzy przyjadą na UAM w marcu i czerwcu 2020 roku. UAM konsekwentnie dąży do zwiększania umiędzynarodowienia badań naukowych oraz do pogłębienia internacjonalizacji procesu kształcenia, a co za tym idzie do zwiększenia obecności naszego uniwersytetu w Europejskim Obszarze Badawczym i Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Wniosek o poddanie się zewnętrznej ocenie jakości przez EUA jest kolejnym działaniem, które dobrze wpisuje się w ten proces.

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.