Wersja kontrastowa

Stypendia Fundacji UAM rozdane. Jest 10 laureatów

Laureaci stypendiów Fundacji UAM Fot. Victoria Leszczyńska
Laureaci stypendiów Fundacji UAM Fot. Victoria Leszczyńska

W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym wręczono stypendia Laureatom tegorocznej edycji konkursu stypendialnego Fundacji UAM dla Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyłoniono 10 zwycięzców, którym przyznano stypendia o łącznej wartości 200 000 złotych.

Stypendia Fundacji UAM dla Doktorantów, to program z ponad 10-letnią tradycją. Począwszy od 2008 roku, wyłaniani są Doktoranci z najbogatszym dorobkiem naukowym i imponującymi osiągnięciami, przyznając stypendia kilkunastu Laureatom rocznie. W sumie wypłacono dotychczas 176 stypendiów o wartości blisko 2,5 mln zł. W tym roku konkurs stypendialny wystartował w nowej, nieco odmienionej odsłonie. W I etapie rekrutacji został oceniony dorobek naukowy kandydatów. Do II etapu zakwalifikowało się 20 najwyżej zaklasyfikowanych Doktorantów, którzy – to novum w stosunku do poprzednich edycji – musieli w ciągu 5 minut zaprezentować możliwość praktycznego zastosowania wyników swoich badań.

Spektrum tematów było ogromne – od silanów mogących mieć zastosowanie w produkcji „zielonych” opon, przez badania nad mejozą w celu zwiększenia odporności roślin, mikrowłókna służące walce z fałszerstwem, wykrywanie zmian nowotworowych dzięki optycznemu nanotermometrowi, wpływ zmian klimatu na zagrożenie gatunku ramienicy, po przeciwdziałanie hydrologicznym zjawiskom ekstremalnym.

Kryteria, na podstawie których Kapituła Konkursu oceniała kandydatów to: znaczenie badanego problemu dla społeczeństwa lub gospodarki, możliwy wpływ badań na rozwiązanie tego problemu, szanse na wdrożenie opracowywanego rozwiązania czy metody, innowacyjność i wreszcie odniesienie do celów zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczna edycja programu stypendialnego dla Doktorantów udowadnia, że nauka może, a nawet powinna mieć praktyczny wymiar, bez względu na dziedzinę, w której prowadzi się badania. I choć większość aplikujących o stypendium kandydatów reprezentowało nauki ścisłe, wśród Laureatów znaleźli się także reprezentanci takich dyscyplin jak nauki polityczne i dziennikarstwo czy psychologia.

Stypendia Fundacji UAM

 

Oto sylwetki tegorocznych stypendystów:

 

Michał Brzozowski   

"Odbudowa populacji zagrożonego gatunku ramienicy Lychnothamnus barbatus w świetle zmiany klimatu"      

Pan Michał Brzozowski jest doktorantem na Wydziale Biologii , gdzie realizuje swoją rozprawę doktorską, kierując projektem naukowym, uzyskanym w prestiżowym konkursie „Diamentowy Grant”. Przeprowadzone przez niego badania  wykazały, iż ramienica L. barbatus, będąca krytycznie zagrożonym gatunkiem w skali świata, jest beneficjentem ocieplenia klimatu. Tym samym, interdyscyplinarne badania doktoranta  mogą przyczynić się do ochrony i zarządzania cennymi siedliskami ramienic  w warunkach zmieniającego się klimatu. Badania p. Michała zostały opublikowane w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

 

Julia Dłużewska        

MMR system in crossover designation control in Arabidopsis      "

Julia Dłużewska jest doktorantką na Wydziale Biologii. W ramach pracy doktorskiej prowadzi badania dotyczące identyfikacji czynników wpływających na formowanie zdarzeń crossing-over.

Wyniki badań p. Julii mogą zbliżyć hodowców do precyzyjnego projektowania rekombinacji w roślinach uprawnych co pozwala na szybki transfer istotnych cech pomiędzy odmianami, bez konieczności użycia metod inżynierii genetycznej. Pani Julia jest autorką licznych publikacji naukowych, kierownikiem grantu NCN Preludium, laureatką wielu nagród, wyróżnień i stypendiów."

 

Kamil Janowicz         

Wybrane czynniki związane z kształtowaniem się wizji własnego dorosłego życia w okresie wyłaniającej się dorosłości 

Jest doktorantem na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki, związanym z Zakładem Psychologii Rozwoju.  W ramach swojej rozprawy doktorskiej, bada, w jaki sposób młodzi ludzie (18-25 lat) wyobrażają sobie swoją przyszłość, jak te wyobrażenia zmieniają się w czasie oraz w jaki sposób powiązane są z rozwojem tożsamości, osiąganiem poczucia sensu w życiu, systemem wartości i posiadaną perspektywą czasu. Oprócz działalności badawczej, p. Kamil jest tutorem akademickim i współopiekunem Koła Naukowego Psychologii Rodziny. Aktywność naukową i dydaktyczną łączy z zaangażowaniem na rzecz środowiska. Jest członkiem Rady Programowej Fundacji Share the Care oraz współpracownikiem Fundacji Odzyskani, w której prowadzi warsztaty rozwojowe dla młodych mężczyzn i spotkania psychoedukacyjne dla młodzieży. Wiedzę naukową z obszaru psychologii rozwoju człowieka i psychologii rodziny popularyzuje na autorskim blogu Father_ing.

 

Dawid Marcinkowski

Synteza nowych architektur supramolekularnych metali d- i f-elektronowych o właściwościach magnetycznych      

Jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych. W swoich badaniach zajmuje się  projektowaniem i syntezą funkcjonalnych sieci (metalo)supramolekularnych, które dzięki zbadaniu ich właściwości magnetycznych, elektrochemicznych czy sorpcyjnych mogą znaleźć  zastosowanie przy rozwiązywaniu problemów natury globalnej, jak np. problem przetwarzania i gromadzenia dużych zbiorów danych („big data problem”). Prowadzone przez niego badania wpisują się także w kontekst „European Green Deal”, dążącego do neutralności klimatycznej oraz bezemisyjnych technologii. Pan Dawid jest współtwórcą opatentowanego wynalazku, 3-krotnym Laureatem Stypendium MNiSW oraz Laureatem programu Diamentowy Grant.

 

Adam Perz     

Identyfikacja i analiza ryzyka wystąpienia ekstremalnych zdarzeń hydrometeorologicznych

Adam Perz realizuje doktorat w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej w ramach projektu GEO-INTER-APLIKACJE, finansowanego ze środków PO WER. W pracy badawczej zajmuje się zależnościami pomiędzy zmiennymi hydro-meteorologicznymi, zasobami wodnymi, a także oceną zagrożenia i ryzyka powodziowego. W kontekście postępujących zmian klimatu oraz rosnącej antropopresji, zagadnienia te są niezwykle istotne z  punktu widzenia ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia możliwości rozwoju gospodarczego oraz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.  Od ponad 7 lat jest związany z firmą Sweco Polska Sp. z o.o.-partnerem swojego doktoratu, w której ma okazję uczestniczyć w największych w skali kraju projektach związanych z gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową. P. Adam jest laureatem m.in. II Nagrody w XXXV Konkursie Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Stypendium Rektora UAM za wybitne osiągnięcia naukowe w 2019 r.

 

Małgorzata Skwierczyńska  

Otrzymywanie i fotofizyczna charakterystyka wielobarwnych mikrowłókien celulozowych modyfikowanych nieorganicznymi nanoluminoforami, domieszkowanymi jonami  lantanowców  

"Małgorzata Skwierczyńska jest studentką V roku studiów doktoranckich ChemInter na Wydziale Chemii, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zastosowania związków opartych o jony lantanowców do modyfikacji włókien celulozowych. Badania te mają na celu wytworzenie włókien wykazujących właściwości luminescencyjne i magnetyczne. Uzyskane materiały celulozowe mogą posłużyć do zabezpieczania przed podrobieniem szerokiej gamy produktów, takich jak dokumenty, banknoty, odzież czy opakowania. Swe badania doktorantka realizuje w ramach projektu Preludium (finansowanego przez NCN), którego jest kierownikiem oraz projektu Lider (finansowanego przez NCBR), w którym jest współwykonawcą.

Doktorantka jest współautorką siedmiu artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach oraz współautorką 2 patentów i 2 zgłoszeń patentowych o zasięgu krajowym. Ponadto, mgr inż. Małgorzata Skwierczyńska doskonaliła swe umiejętności podczas kilkumiesięcznych staży naukowych w North Carolina State University, Wilson College of Texiles w Raleigh w USA oraz na Freie Universität w Berlinie."

 

Tomasz Sokolnicki    

Synteza nowych modyfikatorów powierzchni krzemionki z grupami zwiększającymi powinowactwo napełniacza do elastomerów.      

Tomasz Sokolnicki, student V roku Międzynarodowych Studiów Doktoranckich „ChemInter” na Wydziale Chemii i w Centrum Zaawansowanych Technologii, w ramach pracy doktorskiej finalizuje badania, dotyczące syntezy nowych silanowych środków sprzęgających z surowców pochodzenia naturalnego jako potencjalnych dodatków do mieszanek gumowych w przemyśle oponiarskim przeznaczonych do produkcji tzw. „zielonych opon”. Charakteryzują się one lepszymi parametrami użytkowymi, co znajduje swoje odzwierciedlenie w niższym zużyciu paliwa, niższej emisji CO2 do atmosfery, wyższym bezpieczeństwie jazdy.

Badania w ramach doktoratu Pan Tomasz prowadzi we współpracy z firmą Synthos. Badania te finansowane są również w ramach grantu PRELUDIUM, którego doktorant jest kierownikiem. Doktorant jest współautorem sześciu publikacji o zasięgu międzynarodowym. Wyniki swoich badań prezentował na licznych konferencjach krajowych oraz zagranicznych."

 

Natalia Stopikowska

Synteza i badanie wpływu wysokiej temperatury na właściwości spektroskopowe, strukturalne i morfologiczne funkcjonalnych materiałów luminescencyjnych domieszkowanych jonami lantanowców   

W swojej rozprawie doktorskiej zajmuje się otrzymywaniem innowacyjnych, optycznych, bezkontaktowych nanoczujników temperatury, opartych o jony lantanowców. Badania są przedmiotem projektu grantowego, którego jestem kierownikiem.  Opracowywane przez doktorantkę termometry, mogą znaleźć zastosowanie do opracowywania w pełni kontrolowanych terapii termicznych czy też diagnostyki chorób oraz wykrywania stanów zapalnych. Dla Pani Natalii, jak sama przyznaje najważniejszym zastosowaniem jest możliwość wykrycia i potwierdzenia zmian nowotworowych bez konieczności wykonywania inwazyjnej biopsji tkanek. Doktorantka jest współautorką łącznie dziesięciu publikacji ogłoszonych w światowej rangi międzynarodowych czasopismach. W swoim dorobku naukowych posiada także autorstwo lub współautorstwo w łącznie szesnastu komunikatach naukowych prezentowanych na międzynarodowych konferencjach naukowych z dziedziny pierwiastków ziem rzadkich.

 

Maja Szymańska-Lejman     

The effect of SNP and structural polymorphism on crossover recombination at the hotspot scale

Absolwentka kierunku Biotechnologia w języku angielskim na UAM oraz studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Celem jej projektu doktorskiego jest opracowanie metody do precyzyjnego mapowania zdarzeń crossing-over podczas mejozy i wykorzystanie jej do poznania wpływu wybranych czynników na ich zachodzenie co może być wykorzystane do selekcji genów warunkujących odporność na patogeny, zmieniające się warunki klimatyczne, lub zapewniających wyższe plony w roślinach uprawnych. Trzykrotnie podczas studiów oraz czterokrotnie jako doktorantka otrzymywała stypendium Rektora dla najlepszych studentów UAM. W 2016 roku otrzymała również stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Jest współautorką pięciu artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Jedna z ostatnich publikacji została również wyróżniona przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, nagrodą za publikację w prestiżowym czasopiśmie.

 

Paula Tomaszewska 

Realizacja chińskich projektów Digital Silk Road w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej - szanse i zagrożenia         

Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się na problematyce związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego. Interesują ją m.in. rola i znaczenie Chin w globalnej gospodarce, wyzwania współczesnej gospodarki światowej oraz technologiczna rywalizacja mocarstw. Celem  badań p. Pauli jest analiza realizacji założeń cyfrowego komponentu chińskiej inicjatywy Belt and Road w państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). W swojej rozprawie doktorskiej zajmuję się identyfikacją powiązań cyfrowych między krajami EŚW a Chinami, w tym poszukuje korzyści oraz zagrożeń ich wykorzystania. Wyniki badań doktorantki mogą stanowić praktyczne kompendium wiedzy dla przedstawicieli administracji rządowej i praktyki gospodarczej w krajach EŚW i być podstawą dla wypracowania skutecznych działań i strategii w celu wykorzystania wzajemnych potencjałów technologicznych, społecznych i gospodarczych.

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.