Wersja kontrastowa

Poznańska koreanistyka - studia z przyszłością

Na zdjęciu: prof.  Jerzy Bańczerowski oraz dr Anna Borowiak z Instytutu Etnolingwistyki UAM
Na zdjęciu: prof. Jerzy Bańczerowski oraz dr Anna Borowiak z Instytutu Etnolingwistyki UAM
Anna Borowiak

 

25 czerwca w zabytkowych murach dawnego Pałacu Prymasowskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wraz z Agencją Kreatywną PRC przyznała Certyfikaty Akredytacyjne w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. W trakcie tej uroczystości kierunek filologia koreańska otrzymał dwa Certyfikaty Akredytacyjne ─ za studia I oraz II stopnia. Ponadto studiom I stopnia przyznano również Wyróżnienie Nadzwyczajne „Laur Europejski” . Jak możemy przeczytać na Certyfikacie, wyróżnienie jest wyrazem uznania dla „kierunków/specjalności studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie umiędzynarodowienia i współpracy zagranicznej”.

 

 

Jak podkreślają Organizatorzy, Certyfikaty są przyznawane na podstawie rekomendacji i wniosków Komisji Certyfikacyjnej reprezentującej środowiska akademickie, gospodarcze oraz pozarządowe i są istotnym narzędziem doskonalenia procesów projakościowych w dydaktyce akademickiej. Nagradzane kierunki wyróżniają się na rynku edukacyjnym „nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia się, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Znak jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy i zasady kształcenia opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, aplikacyjnej i nowoczesnej wiedzy; kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji”.

 

Certyfikaty z rąk Kapituły odebrali przedstawiciele Zakładu Języka Koreańskiego (Instytut Etnolingwistyki) ─ dr Paweł Kida (kierownik) oraz dr Anna Borowiak. Są to pierwsze Certyfikaty przyznane Wydziałowi Neofilologii UAM. Ich uzyskanie nie byłoby możliwe, gdyby nie jedna osoba – prof. zw. dr hab. Jerzy Bańczerowski, który dzięki dalekosiężnej wizji rozwoju Instytutu Językoznawstwa oraz niespotykanemu uporowi, zdecydowanym działaniom i usilnym zabiegom na akademickich frontach na rzecz sprowadzenia dydaktyki języka koreańskiego w mury UAM otworzył studentom bramy do Dalekiego Wschodu, umożliwiając tym samym poznanie nowej rzeczywistości oferującej świeżość inności. Zakład Języka Koreańskiego, dedykując otrzymane nagrody Panu Profesorowi, serdecznie dziękuje za stworzenie solidnych podwalin pod rozwój kierunku filologia koreańska oraz nieustanne wspieranie naszego naukowo-dydaktycznego rozwoju. Przyznane Certyfikaty Akredytacyjne utwierdzają w przekonaniu, że „poznańska koreanistyka” stała się marką oraz głównym ośrodkiem koreanistycznym w Polsce, co jest również ogromną zasługą Pana Profesora.

Kilka słów z historii

Historia dydaktyki języka koreańskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma ponad 30 lat, a rozpoczęła się w Instytucie Językoznawstwa (Wydział Neofilologii) w 1988 r. – w roku, w którym Seul był gospodarzem XXIV Letnich Igrzysk Olimpijskich i na rok przed nawiązaniem oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską oraz Republiką Korei (1 XI 1989 r.). UAM był wówczas drugim w Polsce uniwersytetem (zaraz po Uniwersytecie Warszawskim) oferującym zajęcia z tego języka wschodnioazjatyckiego. Pierwszym wykładowcą był, obecnie profesor, Romuald Huszcza z Uniwersytetu Warszawskiego, a ich pierwszymi słuchaczami byli studenci poznańskiej sinologii oraz japonistyki – specjalności cieszących się już wtedy popularnością. Profesor Huszcza prowadził zajęcia z języka koreańskiego do 1997 r.

 

7 V 1998 r. prof. Bańczerowski ─ orędownik powstania filologii koreańskiej złożył wizytę w Ambasadzie Republiki Korei. Owocem spotkania z Ambasadorem Hyun-Won Ahn i radcą Han-Gon Lee dotyczącego pozyskania wykładowcy języka i kultury koreańskiej było zatrudnienie na stanowisku wykładowcy jeszcze wtedy mgra Kyong-Geun Oh – absolwenta seulskiej i krakowskiej filologii polskiej. W tym samym roku język koreański, uzyskał status języka specjalności i był nauczany co 2−3 lata w ramach nowo powstałej specjalności etnolingwistyka.

 

Dokładnie siedem miesięcy później, tj. 7 XII 1998 r. UAM podpisał pierwszą umowę o współpracy z południowokoreańskim uniwersytetem Hankuk University of Foreign Studies (HUFS). Jej sygnatariuszami byli Rektorzy: prof. dr hab. Stefan Jurga oraz prof. dr Jyu-Chol Cho. Umowa ta zapoczątkowała dość intensywną współpracę pomiędzy UAM a HUFS. Do rozpoczęcia wymian studenckich szczególnie przysłużył się ówczesny Prorektor ds. studenckich - prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski. Jednakże za początek oficjalnej współpracy UAM z Republiką Korei należy uznać List intencyjny podpisany 16 VII 1991 r. przez Rektora UAM prof. dra hab. Jerzego Fedorowskiego oraz Rektora Uniwersytetu Wonkwang prof. dra Sam-Yong Kima. W Informatorze UAM z 30 XI 1991 r. można przeczytać, że JM Rektor UAM podczas obrad Senatu podkreślił, iż UAM jest pierwszym polskim uniwersytetem, który rozpoczął współpracę naukową z południowokoreańskim uniwersytetem, dzięki czemu ma szansę stać się najważniejszą instytucją w zakresie współpracy naukowej z Koreą.

 

7 I 2000 r. w związku z obchodami księżycowego Nowego Roku zorganizowano pierwsze wydarzenie popularyzujące kulturę i tradycję Dalekiego Wschodu - „Dzień Korei i Wietnamu”. Uroczystość uświetnił swoją obecnością m.in. I Sekretarz i Konsul Ambasady Republiki Korei Jae-Nam Chung, co można uznać za przejaw autentycznego zainteresowania strony koreańskiej rozwojem studiów koreanistycznych na UAM. List przesłany dyrekcji Instytutu Językoznawstwa (=IJ), 4 I 2001 r. przez JE Ambasadora Republiki Korei Jung-Ila Oh jednoznacznie stanowi potwierdzenie poparcia tejże inicjatywy.

 

Zamysł wprowadzenia języka koreańskiego do programu studiów oraz powołania do życia specjalności filologia koreańska ma jeszcze dłuższą historię, ponieważ sięga roku 1974, w którym ówczesny wicedyrektor IJ, wspomniany już wyżej prof. Jerzy Bańczerowski, nakreślał perspektywiczny plan rozwoju Instytutu w ramach wieloletniej ogólnouniwersyteckiej strategii rozwoju UAM – ‘Uniwersytet roku 2000’. Pan Profesor już wtedy zdawał sobie sprawę z wagi kontaktów z Azją oraz z konieczności kształcenia studentów z zakresu wiedzy dotyczącej nie tylko praktycznej znajomości języka koreańskiego, ale również znajomości kultury oraz historii Półwyspu Koreańskiego. Wspomniana strategia zakładała powstanie filologii koreańskiej po 2000 r. Poparcie Ambasady Republiki Korei niewątpliwie w tym pomogło.

 

10 IV 2002 r. prof. Jerzy Bańczerowski – jako dyrektor IJ skierował do Rady Wydziału Neofilologii wniosek o powołanie filologii koreańskiej jako specjalności stacjonarnej działającej w ramach kierunku filologia. Ponadto Rada Wydziału zaakceptowała również wniosek o utworzenie Pracowni Języka i Kultury Koreańskiej pod kierownictwem Pana Profesora. Powstanie tejże pracowni w IJ od 1 IX 2002 r. potwierdza zarządzenie JM Rektora UAM prof. dra hab. Stefana Jurgi z 18 VII 2002 r. Pozytywne zaopiniowanie wspomnianego wniosku powołało do życia filologię koreańską, która w roku akademickim 2003/2004 przyjęła na jednolite studia magisterskie swoich pierwszych studentów.

 

Ponad 30 lat dydaktyki języka koreańskiego oraz 17 lat istnienia filologii koreańskiej jako jednej ze specjalności pokazało, że czas na powołanie studiów na kierunku filologia koreańska już nadszedł. Wysokie notowania specjalności w rankingach popularności (V miejsce w 2018 r. [9.32 os./m-ce], IV miejsce w 2019 r. [11.73 os./m-ce]) oraz bardzo wysokie progi przyjęć ─ według listy rankingowej byłego IJ z 10 VII 2019 r. próg przyjęcia na filologię koreańską w roku akademickim 2019/2020 wyniósł 98/100 możliwych punktów, liczba corocznie przyjmowanych studentów czy uruchomienie w 2017 r. studiów niestacjonarnych (wieczorowych), również cieszących się dużą popularnością, bez wątpienia nie tylko wskazują na ogromne zainteresowanie młodych ludzi językiem i kulturą Korei, ale są również dowodem na duże możliwości rozwoju tejże filologii i bardzo dobrze rokują polsko-koreańskiej współpracy gospodarczej oraz szeroko pojętej wymianie kulturowej. Już pierwszy nabór na powołany w roku akademickim 2020/2021 kierunek filologia koreańska (ponad 24 os./m-ce) pokazał, że uruchomienie tychże studiów było jak najbardziej na czasie.

 

Warto w tym miejscu również wspomnieć o rodzimych użytkownikach języka koreańskiego, dzięki którym dydaktyka języka koreańskiego mogła być efektywniej realizowana. Od roku akademickiego 2000/2001 Korea Research Foundation rozpoczęła przysyłanie na roczne pobyty do IJ południowokoreańskich profesorów - UAM był wówczas jedyną uczelnią w Polsce, do której przyjeżdżali. Do grona tychże osób należeli m.in. prof. dr Dae-Sik Kim oraz prof. dr Choong-Woo Lee. Dydaktykę języka koreańskiego prowadziła również doktoryzująca się wówczas mgr Jiwone Lee, a po utworzeniu specjalności w 2003 r. zajęcia z praktycznej nauki języka koreańskiego prowadzili również mgr Sung-Ho Im, śp. Hye-na Hwang oraz dr Hyerim Park.

 

W V 2000 r. wspomniany już wyżej mgr Kyong-Geun Oh uzyskał na UAM stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa porównawczego, a trzynaście lat później habilitował się na UAM jako pierwszy Koreańczyk w Polsce. Od 2005 r. do chwili obecnej prowadzi zajęcia na filologii koreańskiej. W roku 2007 do zespołu dydaktyków języka koreańskiego dołączyła, nadal prowadząca zajęcia z języka koreańskiego, mgr Choonsil Lim. Ponadto dydaktykę języka koreańskiego prowadzili również m.in. dr Sang Youl Kim, mgr Ahn So-jin, Sung-bok Kim oraz mgr Sai-A Lee.

 

Warto w tym miejscu nadmienić, że w ostatnich latach koreanistyczna kadra badawczo-dydaktyczna powiększyła się o trzech adiunktów - dr Anna Borowiak oraz dr Paweł Kida uzyskali stopnie naukowe doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa koreanistycznego na seulskich uczelniach, a dr Emilia Wojtasik-Dziekan doktoryzowała się na Wydziale Neofilologii UAM w zakresie językoznawstwa porównawczego. Ponadto dydaktykę języka koreańskiego przez kilka lat prowadziła również doktoryzująca się wówczas mgr Katarzyna Ratajczyk, a obecnie prowadzi mgr Anna Stanik.

 

Priorytetem kadry koreanistycznej w zakresie kształcenia jest również umacnianie współpracy pomiędzy pracownikami badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi oraz studentami w oparciu o dialog oraz wymianę doświadczeń, których przykładem jest działalność Polskiego Towarzystwa Koreanistycznego zrzeszającego zarówno naukowców, jak i studentów studiów koreanistycznych oraz działalność czterech kół - Hae-Eo-Hwa (koło popularyzujące tradycyjną koreańską kulturę poprzez taniec z wachlarzami), Hwangsae (koło popularyzujące wiedzę o Korei), Keunsoriro (zespół tradycyjnych bębnów koreańskich samulnori) oraz Sogo TEAM (zespół tańca z bębnami sogo). Studenci mają szansę pokazać swoje umiejętności na corocznie organizowanym Dniu Kultury Koreańskiej oraz innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych na UAM-ie.

 

W związku ze wzrostem bezpośrednich inwestycji koreańskich na terytorium Polski na przestrzeni ostatnich lat oraz podniesieniem rangi stosunków między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Korei do strategicznego partnerstwa (22 X 2013 r.) współpraca bilateralna obejmująca nie tylko sferę gospodarczą, ale również szeroko rozumianą sferę kulturalną, edukacyjną, turystyczną itp. generuje ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby biegle posługujące się językiem koreańskim oraz dobrze znające kontekst kulturowy. Mamy nadzieję, że znajomość języka koreańskiego oraz wysokiego kontekstu kultury koreańskiej nie tylko czyni z naszych absolwentów wspaniałych emisariuszy kultury koreańskiej w Polsce oraz kultury polskiej w Republice Korei, ale również przyczynia się do zacieśniania relacji polsko-koreańskich.

 

zob też:

„Baśnie tysiąca i jednej nocy”. Pomiędzy Wschodem a Zachodem

 
Nauka Wydział Neofilologii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.