Wersja kontrastowa

Opus i Preludium dla naukowców z UAM

Fot. A Wykrota
Fot. A Wykrota
Obraz

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dziś (26.11) na swoich stronach listy beneficjentów programów: Opus i Preludium. W sumie aż 66 naukowców z UAM otrzymało finansowanie na swoje badania.

Z UAM zgłoszono prawie 250 projektów, zatem współczynnik sukcesu dla UAM w tej edycji wynosi niemal 25%.

- Nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek dostali taką liczbę grantów w jednej edycji - mówi prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów, prof. Przemysław Wojtaszek. Jak podkreśla, prawie wszystkie wybrane projekty realizowane będą na miejscu, w UAM.

- Zwróciłem uwagę przede wszystkim na te projekty, które tematycznie nie pasują wprost do wydziałów, z których pochodzą, czyli są interdyscyplinarne, to bardzo dobrze - mówi prof. Wojtaszek pytany o tematykę nagrodzonych badań.   

Tak wielu laureatów nie było w programach OPUS i PRELUDIUM od kilku lat – podkreślają przedstawiciele NCN. W konkursie OPUS złożonych zostało 2314 wniosków, sfinansowanych będzie 417 projektów, w PRELUDIUM – zakwalifikowanych zostało 495 projektów spośród 2217 wniosków.  

Warto dodać, że jedną z wybranych beneficjentek programu OPUS jest Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska, której tytuł projektu badawczego to: "Pół wieku polskiej literatury dziecięcej. Twórczość dla dzieci w kręgu władzy i produkcji kulturowej: odbiorca literatury – literatura jako odbiorca". 

W tej edycji konkursów NCN najwięcej grantów w UAM zdobyli naukowcy z Wydziału Biologii UAM - 20. Dalej w kolejności są Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki (po 7), a następnie Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydział Prawa i Administracji (po 5).

Pełna lista wyróżnionych naukowców znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-26-wyniki-opus-preludium

 

Opus  

Dr Katarzyna Jankowiak, Wydział Anglistyki, Myśląc stereotypowo: Neuronalne korelaty przetwarzania stereotypów w języku rodzimym i obcym

Prof. dr hab. Bogumiła Anna Kaniewska, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Pół wieku polskiej literatury dziecięcej. Twórczość dla dzieci w kręgu władzy i produkcji kulturowej: odbiorca literatury – literatura jako odbiorca

Dr hab. Geoffrey Schwartz, Wydział Anglistyki, Rodzaje fonacji w pierwszym i drugim języku

Dr hab. Dominika Maria Skrzypek, Wydział Neofilologii, Konstrukcjonalizacja i zmiana konstrukcji. Peryfrastyczna strona bierna w języku duńskim i szwedzkim w ujęciu diachronicznym.

Prof. dr hab. Jacek Ireneusz Witkoś, Wydział Anglistyki, Natura zaimków: o dystrybucji i zasięgu referencyjnym polskich zaimków

Dr hab. Piotr Sebastian Podlipniak, Wydział Nauk o Sztuce, Rytm i wysokość muzyczna jako elementy przedkonceptualnej protoświadomości

Dr Bartosz Kaluziński, Wydział Filozoficzny, Znaczenie jako użycie a eksternalizm

Prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz, Wydział Teologiczny, Stanowisko Dominikanów wobec Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (XIII-XVI w.).

Dr hab. Grażyna Liczbińska, Wydział Biologii, Epidemia cholery w 1866 roku jako przełom w dziejach Poznania

Dr hab. Lidia Anna Mierzejewska, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19

Dr Izabela Magdalena Schiffauer, Wydział Prawa i Administracji, Należyta staranność przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka - studium implementacji w prawie krajowym

Dr hab. Beata Małgorzata Bochorodycz, Wydział Neofilologii, Problem baz wojskowych na Okinawie w relacjach amerykańsko-japońskich od zakończenia Zimnej Wojny a wewnętrzne determinanty polityki zagranicznej

Dr Mateusz Michał Bajczyk, Wydział Biologii, Udział helikaz typu DEAD-box w zależnej od SERRATE rekrutacji RBPs (białek wiążących RNA) do transkryptów polimerazy RNA II u roślin

Dr Alexandre Pelé, Wydział Biologii, Odkrywanie genetycznych podstaw zmienności crossing-over u Arabidopsis thaliana poprzez wykorzystanie bioróżnorodności

Dr inż. Paweł Marciniak, Wydział Biologii, Wpływ nuropeptydów owadzich na właściwości bioelektryczne oraz przekaźnictwo sygnału owadzich i ssaczych komórek pobudliwych

Dr hab. Agnieszka Wioletta Ludwików, Wydział Biologii, Poznanie nowych mechanizmów regulujących funkcjonowanie białek WHIRLY

Dr hab. Anna Skoracka, Wydział Biologii, Ewolucja szerokości niszy w wymiarach biotycznych i abiotycznych, w stałych i zmiennych warunkach środowiska

Dr hab. Szymon Matuszewski, Wydział Prawa i Administracji, Termogeneza, powłoka żerowania i opieka rodzicielska chrząszczy nekrofagicznych z gatunku Necrodes littoralis L. (Silphidae): wzorce czasowo-przestrzenne, determinanty, mechanizmy i skutki rozwojowe produkcji ciepła w powłoce

Dr Arkadiusz Urbański, Wydział Biologii, W poszukiwaniu nowych insektycydów: immunomodulacyjna rola peptydów podobnych do tachykinin oraz ich potencjalne wykorzystanie w zrównoważonej ochronie roślin

Dr hab. Beata Iwona Messyasz, Wydział Biologii, Okrzemki epifityczne porastające makroglony słodkowodne jako źródło krzemu przyswajalnego dla roślin

Dr hab. Ryszard Koczura, Wydział Biologii, Powietrze miejskie jako droga rozprzestrzeniania się bakterii antybiotykopornych

Prof. dr hab. Jerzy Sławomir Kaczorowski, Wydział Matematyki i Informatyki, Struktura klasy Selberga i arytmetyczne zastosowania funkcji L. 

Prof. dr hab. Jacek Komasa, Wydział Chemii,  Nieadiabatyczna poprawka relatywistyczna w cząsteczkach dwuelektronowych

Prof. dr hab. Maciej Leszek Kozak, Wydział Fizyki, Molekularne podstawy powstawania chorób neurodegeneracyjnych - wpływ wybranych nanocząstek metalicznych

Prof. dr hab. Adam Włodzimierz Huczyński, Wydział Chemii, Koniugaty celujące w mitochondria jako nowe środki przeciwnowotworowe

Dr hab. Bartłomiej Graczykowski, Wydział Fizyki, Zamiana światła na ruch w nano-membranach wykonanych z polimerów inspirowanych naturą.

Prof. dr hab. Mariusz Grzegorz Lamentowicz, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Punkty krytyczne w ekosystemach torfowiskowych borealnych i wieloletniej zmarzliny Zachodniej Syberii w warunkach globalnego kryzysu klimatycznego i rosnącego zagrożenia pożarowego (PEATFLAMES)

Dr hab. Krzysztof Józef Dragon, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Bezpieczne zaopatrzenie w wodę w wyniku infiltracji brzegowej - Rozpoznanie migracji pojawiających się mikrozanieczyszczeń

Dr hab. Beata Dudziec, Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, "Zaawansowane materiały koordynacyjne projektowane w oparciu o funkcjonalne silseskwioksany"

 

Preludium

Mgr Ewelina Nyske, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Język neopentekostalny jako narzędzie perswazji. Multimodalna analiza dyskursu

Mgr Hanna Alina Jaśkiewicz, Wydział Neofilologii, Ideologie językowe a przedstawienia dialektów we współczesnej literaturze japońskiej

Mgr Dagmara Świerkowska , Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, O czym (nie) mówią nam slamerzy? Multimodalność wypowiedzi slamerskich

Mgr Tomasz Wiśniewski, Wydział Historii, Historia postsekularna. Teoria historii wobec współczesnych dyskusji o powrocie religii

Mgr Elżbieta Wiejaczka, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Turystyka i migracje małżeńskie w postkolonialnym świecie. Antropologiczne studium długotrwałych intymnych relacji Masajów i Europejek.

Mgr Karolina Patrycja Joka, Wydział Archeologii, Rośliny wieloletnie w okresie Chalkolitu na terenie Azji Południowo - Zachodniej. Udomowienie, kultywacja, i utowarowienie, na przykładzie stanowisk Gurga Chiya (Iracki Kurdystan), Nippur (Irak), oraz Tel Qedesh (Izrael).

Mgr Aneta Liwerska-Garstecka, Wydział Historii Doświadczanie choroby i procesu leczenia w greckich źródłach niemedycznych w okresie klasycznym i czasach rzymskich

Mgr Qihang Qiu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Rola niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu miejsc turystycznych: Studium porównawcze wybranych miast Polski i Chin

Mgr Wojciech Aleksander Biernacki, Wydział Prawa i Administracji, Wymiana danych generowanych maszynowo w ramach inteligentnej mobilności w Unii Europejskiej

Mgr Mateusz Grabarczyk, Wydział Prawa i Administracji, Sąd nad niezawisłością sędziowską – odpowiedzialność sędziów z perspektywy sprawiedliwości tranzycyjnej

Mgr Weronika Maria Dzięgielewska, Wydział Prawa i Administracji, Semantyczna analiza racji w sytuacjach prawnych

Mgr Maciej Michał Basczok, Wydział Biologii, Podstawy molekularne różnic w rozpoznawaniu RNA przez białka z domeną FinO

Mgr Monika Jóźwiak, Wydział Biologii, Rola oddziaływania DRH1-AGO1 w formowaniu kompleksu RISC u Arabidopsis thaliana

Mgr Maja Magdalena Szymańska-Lejman, Wydział Biologii Badanie konkurencji między trzema sąsiednimi gorącymi miejscami rekombinacji w odpowiedzi na różne typy polimorfizmu

Mgr inż. Bartłomiej Wojciech Surpeta,  Wydział Biologii, Racjonalna inżynieria acylazy penicyliny G z E. coli w celu zwalczania bakterii w oparciu o wygaszanie kworum jako skutecznej strategii przeciwko antybiotykooporności i zanieczyszczeniu biologicznemu

Mgr Piotr Mateusz Kopeć, Wydział Biologii, Przewidywanie i charakteryzajca rozmieszczenia miejsc crossing-over u rzepaku (Brassica napus) z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania długich odczytów i uczenia maszynowego

Mgr Amit Kumar Nagwani, Wydział Biologii, Czy lipidy komórek spichrzowych są istotne w starzeniu się niesporczaków w obecnościlub przy braku anhydrobiozy?

Mgr Szymon Stefaniak, Wydział Biologii, Udział wakuolarnego enzymu procesującego (VPE) i lipazy w degradacji ciał autofagowych w komórkach osi zarodkowych kiełkujących nasion łubinu (Lupinus spp.)

Mgr Anna Paulina Jędrzejak, Wydział Biologii, Kształtując przyszłość: Wpływ zmian morfologicznych na delaminację i determinację losu trzustkowych progenitorów endokrynnych

Mgr Sarah Serafini, Wydział Biologii, W jaki sposób limitacja nasion i negatywna zależność od zagęszczenia kształtują rekrutację rodzimych i inwazyjnych gatunków drzew?

Mgr Bartosz Łabiszak, Wydział Biologii, Testowanie hipotezy ewolucji mitochondrialnego DNA w strefie hybrydyzacyjnej gatunków drzew leśnych z wykorzystaniem złożonych de novo sekwencji genomów

Mgr Joanna Maria Gajewska, Wydział Biologii, Wgląd w mechanizm toksycznego oddziaływania miedzi na Phytophthora infestans - sprawcę zarazy ziemniaka

Mgr Piotr Majek, Wydział Fizyki, Współoddziaływanie kwazicząstek Majorany z magnetyzmem w sztucznych molekułach

Mgr Anand Manaparambil, Wydział Fizyki, Chmura Kondo w molekułach magnetycznych sprzężonych z nadprzewodnikiem

Mgr Natalia Anna Skrzypczak,  Wydział Chemii, Heterocyklizacja rdzenia benzenoidowych ansamycyn jako użyteczna strategia projektowania leków przeciwnowotworowych

Mgr inż. Jakub Szewczyk, Centrum NanoBioMedyczne, Opracowanie i dostrojenie chemiczne nowatorskich, ultracienkich membran z polidopaminy o strukturze 2D

Mgr Mateusz Rafał Gołdyn, Wydział Chemii, Zastosowanie promieniowania mikrofalowego do otrzymywania nowych kokryształów wybranych alkaloidów purynowych

Mgr Tomasz Mateusz Chudziak, Wydział Chemii, Nowa generacja czujników wilgotności opartych na sfunkcjonalizowanych materiałach grafenowych.

Mgr Paweł Jerzy Koleńczuk, Wydział Fizyki, Wyznaczanie modeli fizycznych najmniejszych planetoid bliskich Ziemi z jednego przelotu

Mgr Aleksandra Lidia Leśniewska, Wydział Fizyki, Pomiar tempa pozbywania się pyłu i jego zależność od własności galaktyk eliptycznych      

Mgr Sambor Dzierżykray Czerwiński, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Paleoekologiczne ślady wędrówek ludów (ok. 360-510 n.e.) w Wielkopolsce

Mgr Krzysztof Stanisław Piasecki , Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Występowanie oraz warunki rozwoju burz superkomórkowych nad obszarem Polski.

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.