Wersja kontrastowa

Laboratoria CZT i ich prowadzący

Prowadzący laboratoria CZT  Fot. Łukasz Gdak
Prowadzący laboratoria CZT Fot. Łukasz Gdak
Obraz

Przedstawiamy  naukowczynie i naukowców, którzy prowadzą laboratoria Centrum Zaawansowanych Technologii.

 

Prof. Bogdan Marciniec – Laboratorium Chemii Metalonieorganicznej  

Wiodący kierunek badań dotyczy syntezy i technologii związków zawierających pierwiastki bloku p (Si, Ge, Sn, B) z wykorzystaniem katalizatorów metalonieorganicznych między innymi w procesach hydrosililowania oraz nowo odkrytych w zespole reakcjach sprzęgania winylometaloidów ze związkami zawierającymi wiązanie węgiel-wodór i heteroatom-wodór.  

Prof. Bronisław Marciniak – Laboratorium Fotochemii  

Główne kierunki badań dotyczą spektroskopii, fotofizyki, fotochemii i chemii radiacyjnej związków organicznych, polimerów i biopolimerów ważnych dla biologii, medycyny i chemii materiałów ze względu na ich potencjalne zastosowanie.  

Prof. Artur Stefankiewicz – Laboratorium Nanostruktur Funkcjonalnych  

Zespół specjalizuje się w syntezie organicznej, którą aplikuje w projektowaniu i tworzeniu funkcjonalnych nanostruktur do zastosowań w katalizie, sensorach, receptorach, materiałach porowatych oraz procesach enkapsulacji. 

Prof. UAM Beata Dudziec – Laboratorium Funkcjonalnych Związków Krzemoorganicznych  

Zainteresowania zespołu to projektowanie metodologii syntez związków krzemu o zdefiniowanych połączeniach Si-O-Si i specyficznych właściwościach, tzw. silseskwioksanów – prekursorów materiałów hybrydowych, określanych jako „fine chemicals".  

Prof. Hermann Ehrlich – Laboratorium Biomateriałów i Biomimetyki 

Laboratorium zajmuje się badaniami w zakresie nauk inżynierii materiałowej – biomateriały morskie i biokompozyty – które mają na celu odkrycie kluczowych właściwości szkieletów gąbek morskich.  

Dr hab. Artur Ciesielski, prof. wiz. – Laboratorium Materiałów Hybrydowych 

Badania eksplorują innowacyjne materiały hybrydowe w celu przyspieszenia rozwoju w dziedzinie czujników, superkondensatorów i baterii.  

Prof. UAM Jędrzej Walkowiak – Laboratorium Stosowanej i Zrównoważonej Katalizy  

Laboratorium zajmuje się projektowaniem procesów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem selektywnych katalizatorów, zielonych rozpuszczalników oraz najnowszych technik prowadzenia reakcji w chemii organicznej, metaloorganicznej i materiałowej.  

Prof. Ireneusz Kownacki – Laboratorium Syntezy Materiałów Specjalnego Przeznaczenia 

Zespół prowadzi badania nad otrzymywaniem nowatorskich pochodnych krzemowych, dedykowanych do wytwarzania materiałów hybrydowych, powłokotwórczych, a także „zielonych opon”, związków przeznaczonych do organicznej elektroniki (OLEDy, OPV), oraz nad mechanochemicznym wytwarzaniem chemikaliów.  

Prof. UAM Robert Przekop – Laboratorium Procesów Technologicznych 

Celem prowadzonych badań jest multidycyplinarna (chemia, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna) integracja w obszarze procesowym. Materiałowym polem tych poszukiwań są polimery i biopolimery, napełniacze naturalne i syntetyczne oraz związki krzemoorganiczne. 

Prof. UAM Róża Szweda – Laboratorium Programowalnych Polimerów  

Zespół programuje polimery niebiologiczne o precyzyjnie określonych sekwencjach merów, które mają za zadanie odtwarzać złożone funkcjonalności obserwowane w polimerach biologicznych.  

Prof. Piotr Pawluć – Laboratorium Katalizy Metaloorganicznej 

Laboratorium rozwija katalityczne metody hydrometalacji i sprzęgania, także z udziałem metali nieszlachetnych. Badacze starają się je zrozumieć i udoskonalić, aby uczynić bardziej przyjaznymi dla środowiska i użytkowników.  

Prof. UAM inż. Jakub Dalibor Rybka – Laboratorium Biotechnologii Stosowanej 

Misją laboratorium jest wyjście poza granice nauk podstawowych i połączenie odkryć akademickich z zastosowaniami w życiu codziennym. Poprzez partnerstwo zarówno z podmiotami naukowymi, jak i przemysłowymi jego pracownicy napędzają innowacje w biotechnologii.  

Prof. UAM Kinga Kamieniarz-Gdula – Laboratorium Regulacji Genomu 

Zespół pracuje na pograniczu biologii RNA, chromatyny i transkrypcji. Jego członkowie badają, jak rozpoznawane są końce genów oraz jak zaburzenia w prawidłowym ich definiowaniu przyczyniają się do chorób człowieka.  

Dr hab. Michał Gdula – Laboratorium Regulacji Epigenetycznej 

Laboratorium kontynuuje prace rozpoczęte w Oksfordzie i Bostonie badające mechanizmy regulacji epigenetycznej w rozwoju, kancerogenezie i replikacji DNA.  

Prof. UAM Szymon Matuszewski – Laboratorium Kryminalistyki 

Realizowane w CZT badania dotyczą entomologii sądowej (metod szacowania czasu śmierci na podstawie śladów entomologicznych) oraz wybranych aspektów biologii chrząszczy nekrofagicznych (rozwoju, agregacji, termogenezy i opieki rodzicielskiej).  

Prof. UAM Katarzyna Dorota Raczyńska – Laboratorium Dojrzewania RNA  

Pracownicy laboratorium badają regulację ekspresji, dojrzewanie i mechanizm działania krótkich i długich regulatorowych cząsteczek RNA oraz ich udział w patogenezie choroby neurodegeneracyjnej stwardnienie zanikowe boczne. 

Dr Dawid Bielewicz – Laboratorium Biologii RNA Roślin  

Zespół wykorzystuje nowoczesne techniki molekularne w celu poznania regulacji RNA w komórkach roślinnych. Poprzez odkrywanie mechanizmów dojrzewania, transportu i degradacji RNA poszerza wiedzę istotną dla innowacji w rolnictwie i ekologii.  

Dr Rajani Kanth Gudipatti – Laboratorium Proteaz (ang. Laboratory of Proteases) 

We are exploring the function/s of DiPeptidyl Peptidase IV (DPPIV) family proteases using nematode as a model system and wish to apply that knowledge to address human neurodegenerative diseases. 

Dr hab. Magdalena Masłoń – Laboratorium Dynamiki Transkrypcyjnej 

Transkrypcja przez polimerazę RNA II (RNAPII) jest pierwszym etapem ekspresji genów. Grupa bada regulację prędkości RNAPII w rozwoju mózgu, co jest ważne dla zrozumienia molekularnych podstaw chorób rozwojowych.  

Dr Karolina Rataj – Laboratorium Neuronauki Języka 

W laboratorium stosowana jest elektroencefalografia w badaniach procesów neuropoznawczych zaangażowanych w przetwarzanie języka. Główne tematy badawcze to kreatywność, wielojęzyczność i percepcja mowy.  

Prof. inż. Grażyna Demenko – Laboratorium Technologii Języka i Mowy  

Główne kierunki prac laboratorium związane są z ekstrakcją, przetwarzaniem i interpretacją treści językowych przy zastosowaniu metod sztucznej inteligencji, komunikacją człowiek-maszyna, rozpoznawaniem mowy i mówców, wspomaganiem diagnostyki i rehabilitacji medycznej w zakresie patologii mowy i słuchu oraz tworzeniem zasobów lingwistycznych.  

 

Laboratorium Dużej Aparatury Badawczej CZT UAM /prof. Artur Stefankiewicz

Nowoczesna aparatura zlokalizowana w bloku C jest analitycznym sercem Centrum Zaawansowanych Technologii, gdzie zespół wykwalifikowanych pracowników wspomaga grupy badawcze z całego UAM w charakteryzacji fizykochemicznej nowych związków i (bio)materiałów. Podstawowym zadaniem Zespołu Analiz Fizykochemicznych CZT jest świadczenie usług pomiarowych, prowadzenie badań, interpretacja otrzymanych wyników oraz opracowywanie nowych procedur badawczych dla materiałów chemicznych i biologicznych. Ponadto zespół aktywnie angażuje się w wykonywanie analityki usługowej na potrzeby przedsiębiorstw i przemysłu. Poszczególne pracownie wyposażone są w najnowocześniejszy i najbardziej zaawansowany sprzęt analityczny, co umożliwia prowadzenie kompleksowych badań fizykochemicznych na najwyższym poziome.  

 

Zwierzętarnia /mgr inż. Adam Plewiński/ 

Zwierzętarnia CZT UAM jest nowoczesną strukturą laboratoryjną, w której prowadzone są interdyscyplinarne badania in vivo i in vitro w naukach podstawowych i aplikacyjnych. Zespołem naukowców i personelem badawczym kieruje mgr inż. Adam Plewiński. Zwierzętarnia oferuje sale zabiegowe i operacyjne oraz aparaturę pomiarowo-badawczą do prowadzenia badań toksycznych właściwości substancji chemicznych, biologicznych i chemicznych właściwości wyrobów farmaceutycznych, badań onkologicznych, farmakologicznych i behawioralnych. Zwierzętarnia jest centrum hodowli zwierząt laboratoryjnych w standardzie SPF oraz GMO i GMM kategorii I i II. W 2023 roku został wprowadzony system zapewnienia jakości badań GLP i system zarządzania laboratorium wg normy PN EN-ISO/IEC 17025 2018-02.  

 

Hale Technologiczne /prof. UAM Robert Przekop/ 

Zespół Hal Technologicznych (ZHT) świadczy szeroko zakrojone usługi badawcze skierowane do przedsiębiorstw z wielu obszarów przemysłu w zakresie praktycznego wykorzystania badań naukowych. Zespół kierowany przez prof. UAM Roberta Przekopa zajmuje się między innymi skalowaniem procesów technologicznych, które są wykorzystywane do projektowania nowych materiałów kompozytowych. Obecnie główną specjalizacją zespołu są materiały do technik addytywnych, popularnie zwanych drukiem 3D. W ramach współpracy z przedsiębiorcami zespół realizuje usługi badawcze dla przemysłu (rocznie ponad 100). ZHT dysponuje kompleksowym wyposażeniem aparaturowym (ponad 340 jednostek aparaturowych) przeznaczonym do badań i przetwórstwa tworzyw sztucznych, kompozytów oraz nowych materiałów do druku 3D. 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.