Wersja kontrastowa

Czy UAM tworzy sprzyjające środowisko pracy?

HR Excellence in Research
HR Excellence in Research

 

Czy UAM tworzy sprzyjające środowisko pracy dla naukowczyń i naukowców? 

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako pracodawca realizuje zasady określone przez Komisję Europejską w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Jeszcze w tym roku eksperci Komisji Europejskiej przeprowadzą audyt, który zadecyduje o przedłużeniu wyróżnienia HR Excellence in Research. 

Zapytaliśmy kilkanaście osób na różnych szczeblach kariery naukowej o to, jak odbierają nasze starania o stworzenie jak najbardziej sprzyjających warunków pracy dla naukowczyń i naukowców we wszystkich czterech aspektach zdefiniowanych przez kartę i kodeks: 

 1. Aspekty etyczne i zawodowe 

 1. Rekrutacja i selekcja 

 1. Warunki pracy i zabezpieczenie społeczne  

 1. Szkolenia i rozwój 

 

Aspekty etyczne i zawodowe 

dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula, adiunkt, Wydział Biologii 

 • …umiędzynarodowienie badań naukowych? 

Przeniosłam się na UAM z Oksfordu z uwagi na wiodącą pozycję tej uczelni w Polsce. Aplikacja o grant ERC pokazała, że była to bardzo dobra decyzja: Centrum Wsparcia Projektów oraz władze uczelni wspierały mnie od początku i były bardzo otwarte na moje potrzeby po otrzymaniu grantu. Miarą rosnącej rozpoznawalności UAM za granicą jest dla mnie dołączenie ostatnio kolejnych grup biologicznych z prestiżowych ośrodków zagranicznych, co istotnie powiększyło potencjał badawczy i umożliwiło wydajną lokalną współpracę. 

____________________________________________________ 

dr Przemysław Pluciński, adiunkt, Wydział Socjologii  

 • …wsparcie administracyjne dla badaczy_ek? 

Na każdym etapie realizacji zadań badawczych w projekcie finansowanym przez NCN, od rozpoczęcia działań po raport końcowy, mogłem liczyć na pomoc Centrum Wsparcia Projektów. Nie mogę też pominąć zaangażowania ze strony pracowników i pracownic centrum w proces przygotowywania wniosków międzynarodowych, w których UAM jest konsorcjantem. Zmiany, jakich doświadczyłem w ciągu minionej dekady w zakresie wsparcia procesu wnioskowania o finansowanie zewnętrzne, są znaczące i pozytywne. 

__________________________________________________ 

dr Agnieszka Rościszewska, absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych 

 • …dostępne narzędzia open science? 

Otwarta komunikacja naukowa staje się standardem na świecie. Dlatego niezmiernie mnie cieszy, że nasz uniwersytet już jakiś czas temu zauważył potrzebę zmiany podejścia do dzielenia się efektami pracy badawczej naukowców i wyszedł jej naprzeciw. Tworzone na UAM rozwiązania pomogą nam spełniać wymogi stawiane chociażby przez międzynarodowe czasopisma i tym samym ułatwią proces przygotowania publikacji. 

__________________________________________________ 

prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk, profesor uczelni, Wydział Anglistyki 

 • …równość płci? 

Gender Equality Plan to jedna z ważniejszych inicjatyw powstałych w ramach HR Excellence in Research. Równość i tolerancja mają ogromny wpływ na kulturę organizacyjną. Dzięki nim możemy prawdziwie czuć się częścią instytucji, pracujemy lepiej w poczuciu akceptacji i „widzialności”. Jako wspólnota akademicka stajemy się bardziej świadomi i wrażliwi na kwestie poszanowania dla różnorodności i zauważamy konieczność równowagi płci w gremiach naszej uczelni. 

__________________________________________________ 

Rekrutacja i selekcja 

prof. UAM dr hab. Katarzyna Zawadzka, profesor uczelni, Wydział Psychologii i Kognitywistyki 

 • ...rekrutacja na stanowiska naukowe? 

Proces rekrutacji pracownika naukowego na UAM oceniam jednoznacznie pozytywnie. Kryteria zatrudnienia były mi znane od samego początku. Szczególnie dobrze wspominam rozmowę kwalifikacyjną, z dobrze przygotowaną, a jednocześnie przyjazną komisją. Doceniam również szczegółową informację zwrotną dotyczącą mojej kandydatury, którą dostałam wraz z wynikami rozmowy. 

__________________________________________________ 

Warunki pracy i zabezpieczenie społeczne 

prof. dr hab. Przemysław Niedzielski, profesor, Wydział Chemii 

 • ...wynagrodzenia premiujące aktywność naukową? 

Uważam, że wprowadzenie systemu motywacyjnych składników finansowych uzależnionych od poziomu prowadzonych badań jest dobrym rozwiązaniem. Jakkolwiek można dyskutować o szczegółach regulaminów poszczególnych konkursów i ich zmianach pomiędzy konkursami, to sama idea nagradzania naukowców jest dobra, a system nagród potrzebny. Wypełnia on lukę braku zależności wynagrodzenia od aktywności naukowej. 

__________________________________________________ 

dr Venkateswarulu Mangili, kierownik projektu, Centrum Zaawansowanych Technologii 

 • ...work-life balance? 

System opieki nad dziećmi w Polsce jest bardzo drogi, a znalezienie miejsca jest uważane za prawdziwy cud. Jednak UAM oferuje usługi przedszkolne, aby wspierać swoich pracowników akademickich w równowadze między życiem zawodowym a prywatnym.  

Moja córka uczęszcza do przedszkola UAM, co pozwala mi normalnie pracować do 16.30, kiedy ją odbieram. W ten sposób dbam zarówno o pracę badawczą, jak i o dzieci. To naprawdę duży komfort. 

__________________________________________________ 

dr Dawid Rogacz, adiunkt, Wydział Filozoficzny 

 • ...mobilność naukowa? 

Możliwości mobilności naukowej stwarzane przez UAM nie odstają od czołowych uczelni zagranicznych, z którymi współpracuję. Składają się na nie liczne konkursy dofinansowujące mobilność w programie ID-UB, kilkaset porozumień bilateralnych z partnerami zagranicznymi (część nadzoruję jako wydziałowy koordynator ERASMUS-a); wreszcie, profesjonalna obsługa ze strony Centrum Wsparcia Projektów. 

________________________________________________ 

prof. UAM dr hab. Jakub Dalibor Rybka, profesor uczelni, Centrum Zaawansowanych Technologii 

 • ...infrastruktura badawcza? 

Z punktu widzenia biotechnologa na szczególną uwagę zasługuje komplementarność i jakość aparatury w poszczególnych jednostkach (mój zespół używa aparatury macierzystego CZT, Wydziału Biologii, Chemii i CNBM). Możliwość międzyjednostkowego korzystania z wysokiej jakości aparatury pozwala na prowadzenie zaawansowanych badań bez konieczności dokonywania zakupów przez poszczególne zespoły badawcze. 

__________________________________________________ 

dr Monika Makrocka-Rydzyk, starszy wykładowca, Wydział Fizyki 

 • ...dostępność dla osób z niepełnosprawnościami? 

Jako reprezentantka tej grupy osób doceniam istniejące na UAM warunki pracy, które umożliwiają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami udział w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. Dbałość władz naszej uczelni wyraża się poprzez działania jednostek powołanych na UAM, które czuwają nad zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i szerzą wiedzę odnośnie do szeroko rozumianego tematu niepełnosprawności. 

__________________________________________________ 

Szkolenia i rozwój 

mgr Izabela Sobczak, doktorantka, Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze 

 • opieka mentorska dla młodych badaczy_ek? 

Opieka Szkoły Doktorskiej SNJL, współpraca z bliskim mi środowiskiem zakładowym, a przede wszystkim bezpośrednie wsparcie promotorskie zapewniły mi warunki do skutecznego pogodzenia działalności publikacyjnej, uczestnictwa w zajęciach i – tak ważnej – praktyki dydaktycznej. Wskazano mi ponadto odpowiednie ścieżki umiędzynarodowienia badań, doradzając stypendia wyjazdowe z programów takich jak NAWA czy Uniwersytet Jutra. 

__________________________________________________ 

ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak, profesor uczelni, Wydział Teologiczny 

 • ...szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne i zarządcze? 

Prowadzone na UAM szkolenia oceniam jako bardzo ważne i potrzebne. Pomagają one w lepszym zrozumieniu zachowań i postaw współpracowników, co sprzyja budowaniu wzajemnych relacji, ułatwia tworzenie twórczej i przyjaznej atmosfery w pracy, a także pozwala na wspieranie rozwoju i aktywacji pracowników. 

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.