Wersja kontrastowa

Nowi prorektorzy UAM i nowe obowiązki

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota
Obraz

1 października 2019 roku weszło w życie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w sprawie zakresu obowiązków prorektorów. Przedstawiamy Państwu nazwiska prorektorów wraz z opisem ich obowiązków. 
 

1. Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

1) studia stacjonarne i niestacjonarne (I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie);
2) samorząd studencki i organizacje studenckie;
3) sprawy socjalno-bytowe studentów;
4) sprawy studentów z niepełnosprawnością (współpraca z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami);
5) nadzór nad Międzyobszarowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi i Społecznymi;
6) wymiana krajowa i zagraniczna studentów (w tym program Erasmus);
7) studencki ruch naukowy;
8) praktyki studenckie;
9) nadzór nad Centrum Wsparcia Kształcenia (w zakresie spraw studenckich);
10) współpraca z fundacjami studenckimi;
11) działalność rzecznika dyscyplinarnego ds. studenckich;
12) reprezentowanie Uniwersytetu w konsorcjum naukowym DARIAH-PL;
13) reprezentowanie Uniwersytetu w konsorcjum EPICUR.

2. Prorektor kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych prof. ucz. dr hab. Beata Mikołajczyk

1) kierowanie Szkołą Nauk Humanistycznych, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:
a) planowania i koordynacji badań naukowych,
b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,
c) aparatury naukowo-badawczej,
d) współpracy międzynarodowej,
e) promocji;
2) kształcenie (programy studiów I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie);
3) monitoring karier zawodowych absolwentów;
4) kształcenie ustawiczne (studia podyplomowe, kursy dokształcające, Kolorowy Uniwersytet, Uniwersytet Otwarty, ośrodek uniwersytecki „PLATFORMA MATURZYSTY”);
5) nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, sprawy związane z procesami akredytacyjnymi;
6) nadzór nad Centrum Wsparcia Kształcenia (w zakresie kształcenia);
7) reprezentowanie Uniwersytetu w Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia (KRUP).

 

3. Prorektor kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

1) kierowanie Szkołą Nauk o Języku i Literaturze, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:
a) planowania i koordynacji badań naukowych,
b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,
c) aparatury naukowo-badawczej,
d) współpracy międzynarodowej,
e) promocji;
2) nadzór nad Studium Językowym UAM;
3) nadzór nad Ośrodkiem Kultury Austriackiej – Biblioteką Austriacką oraz Instytutem Konfucjusza.

 

4. Prorektor kierująca Szkołą Nauk Przyrodniczych prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

1) kierowanie Szkołą Nauk Przyrodniczych, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:
a) planowania i koordynacji badań naukowych,
b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,
c) aparatury naukowo-badawczej,
d) współpracy międzynarodowej;
e) promocji;
2) nadzór nad stacjami naukowymi;
3) nadzór nad Ogrodem Botanicznym;
4) nadzór nad Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Centrum Nanobiomedycznym.

 

Czytaj także: Rektor Andrzej Lesicki. Przed nami kolejne wyzwania

 

5. Prorektor kierujący Szkołą Nauk Ścisłych prof. ucz. dr hab. Marek Nawrocki

1) kierowanie Szkołą Nauk Ścisłych, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:
a) planowania i koordynacji badań naukowych,
b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,
c) aparatury naukowo-badawczej,
d) współpracy międzynarodowej,
e) promocji;
2) informatyzacja i komputeryzacja uczelni wraz z nadzorem nad Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi;
3) nadzór nad Ośrodkiem Wsparcia Kształcenia na Odległość;
4) zadania związane z przepisami o ochronie danych osobowych, wraz z nadzorem nad Biurem Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji;
5) wynalazczość i ochrona patentowa, wraz z nadzorem nad Uczelnianym Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM;
6) współpraca z gospodarką;
7) współpraca z miastem i regionem;
8) przedsiębiorczość akademicka.

 

6. Prorektor kierujący Szkołą Nauk Społecznych prof. dr hab. Zbyszko Melosik

1) kierowanie Szkołą Nauk Społecznych, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:
a) planowania i koordynacji badań naukowych,
b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,
c) aparatury naukowo-badawczej,
d) współpracy międzynarodowej,
e) promocji;
2) nadzór nad Wydawnictwem Naukowym UAM;
3) nadzór nad kształceniem nauczycieli;
4) współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów UAM;
5) BHP w działalności naukowo-dydaktycznej.

 

7. Prorektor kierujący Szkołą Doktorską prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

1) sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów oraz kierowanie Szkołą Doktorską UAM w Uniwersytecie w zakresie określonym w statucie i innych wewnętrznych aktach normatywnych Uniwersytetu;
2) studia doktoranckie, z wyłączeniem prowadzenia postępowań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz stypendium doktoranckiego, w II instancji;
3) koordynacja badań naukowych Uniwersytetu;
4) koordynacja projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie;
5) aparatura naukowo-badawcza Uniwersytetu;
6) koordynacja współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie, w szczególności w zakresie wymiany naukowej pracowników;
7) współpraca naukowa z innymi uczelniami;
8) nadzór nad uniwersyteckimi centrami naukowymi;
9) reprezentowanie Uniwersytetu w Uniwersyteckiej Komisji Nauki (KRUP) oraz w konferencjach naukowych;
10) nadzór nad Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej, Centrum Wsparcia Projektów;
11) działalność rzecznika dyscyplinarnego ds. doktorantów;
12) koordynacja wdrażania postanowień Europejskiej Karty Naukowca.

 

8. Prorektor ds. ogólnych prof. ucz. dr hab. Tadeusz Wallas

1) kadra badawczo-dydaktyczna, dydaktyczna, badawczo/inżynieryjno-techniczna oraz biblioteczna i wydawnicza;
2) koordynacja działalności promocyjnej prowadzonej na Uniwersytecie;
3) rozpatrywanie w II instancji spraw, w których w I instancji występuje prorektor ds. studenckich;
4) prowadzenie postępowań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz stypendium doktoranckiego, w II instancji;
5) nadzór nad działalnością Muzeum Uniwersyteckiego oraz Muzeum Kryptologów;
6) reprezentowanie Uniwersytetu w Uniwersyteckiej Komisji Finansów (KRUP);
7) nadzór nad Centrum Spraw Pracowniczych oraz Centrum Marketingu:
8) nadzór nad działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej;
9) nadzór nad filiami Uniwersytetu;
10) nadzór nad działalnością liceum akademickiego w Słubicach.

Życie Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.