Wersja kontrastowa

Prof. UAM Joanna Dominiak. Studentów 
nam nie brakuje

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

Poprosiliśmy o wypowiedzi przedstawicieli 7 najlepszych kierunków studiów (wg. rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021). Może wskazówki, których udzielili pomogą dydaktykom w konstruowaniu kolejnych programów studiów.  

Kierunek gospodarka przestrzenna ma charakter interdyscyplinarny, korzystający z dorobku wielu nauk, m. in. geografii, ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego czy zarządzania. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności pozwalają absolwentom kierunku na przykład na opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz programów i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, czy udział w zarządzaniu jednostkami samorządu - mówi prof. UAM Joanna Dominiak
, prodziekan na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prowadzimy ciągły proces unowocześniania programu studiów, wynikający z realizowanego monitoringu otoczenia społeczno-gospodarczego, oczekiwań i preferencji studentów oraz uwarunkowań na rynku pracy. W tym roku akademickim wprowadzamy nowy, innowacyjny program zainspirowany programami uczelni zagranicznych oraz odpowiadający wymogom prestiżowego certyfikatu jakości AESOP Quality Recognition (Association of European Schools of Planning), który został nam przyznany na lata 2020-2026. W zmodyfikowanym programie studiów I stopnia studenci mają znacznie większe możliwości wyboru przedmiotów i kształtowania własnej ścieżki rozwoju. Cały cykl dydaktyczny złożony z 6 (licencjat) lub 7 (inżynier) semestrów został podzielony na dwa etapy. Pierwszy, obejmujący trzy semestry – stanowiący wspólny i obowiązkowy dla wszystkich rdzeń, oraz drugi – obejmujący trzy/cztery kolejne semestry, podzielony na dwie ścieżki: Społeczny wymiar gospodarki przestrzennej i Zarządzanie procesami inwestycyjnymi (na studiach licencjackich) oraz Przestrzenna analiza zjawisk społeczno-gospodarczych i Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne (na studiach inżynierskich). Wybierając jedną ze ścieżek dydaktycznych, student wybiera jednocześnie przyporządkowane przedmioty specyficzne dla ścieżki, oraz dokonuje wyboru wśród dużej grupy przedmiotów dodatkowych.

Gospodarka przestrzenna nie jest jedynym kierunkiem prowadzonym na naszym wydziale. Od czterech lat kształcimy studentów również na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju, uruchomionym przy wsparciu środków EFS w ramach POWER. Jest to pierwszy tego rodzaju kierunek w Polsce, stanowiący efekt konsultacji jego pomysłodawców z ówczesnego Instytutu GS-EiGP UAM ze specjalistami z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej. Jest modułowym, innowacyjnym programem kształcenia.

Mimo kryzysu demograficznego i zmniejszającej się z roku na rok liczby maturzystów, chętnych do studiowania gospodarki przestrzennej na UAM nie brakuje, choć podobne oferty edukacyjne prezentuje wiele uczelni państwowych i prywatnych. WGS-EiGP jest bez wątpienia nie tylko prekursorem tego kierunku kształcenia, ale także jednostką naukowo-dydaktyczną, mającą bogaty dorobek publikacyjny oraz realizującą projekty badawcze, które są merytoryczną podstawą dla treści przekazywanych studentom w procesie kształcenia.

W najbliższej perspektywie będziemy dalej prowadzić kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna, dostosowując program do zmieniającego się otoczenia i zapotrzebowania na rynku pracy.

Prof. UAM Joanna Dominiak
, prodziekan na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

zob. też Prof.Małgorzata Garnczarska.Po pierwsze: umiędzynarodowienie

Nauka Wydział Geografii Społ.- Ekonom. i Gosp. Przestrzennej
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.