Wersja kontrastowa

OTM-R - Polityka rekrutacji pracowników naukowych

Katrzyna Linke Fot. Adrian Wykrota
Katrzyna Linke Fot. Adrian Wykrota

OTM-R - Polityka otwartych, przejrzystych i opartych  o kompetencje zasad rekrutacji pracowników naukowych 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako instytucja wyróżniona europejskim znakiem HR Excellence in Research, w oparciu o sformułowany przez Komisję Europejską Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (The Code of Conduct for the Recruitment of  Researchers) ustaliła politykę rekrutacji nauczycieli akademickich.

Reguły polityki oparte są na trzech fundamentalnych zasadach: 

 • Otwartość – rekrutacja ma charakter otwarty i podlega publicznemu ogłoszeniu 
 • Przejrzystość – rekrutacja posiada proste i jasne reguły, dostępne i stosowane jednakowo  wobec wszystkich kandydatów 
 • Kompetencje – selekcja kandydatów jest oparta wyłącznie na kryteriach merytorycznych  i gwarantuje wybór kandydata o najlepszych kwalifikacjach, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, narodowe lub społeczne, religię lub wyznanie, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz status społeczny bądź materialny. 

HR Excellence in Research

Co to oznacza w praktyce?

 • Zgodnie przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu naszej Uczelni nawiązanie pierwszego stosunku pracy z nauczycielem akademickim w wymiarze przekraczającym połowę etatu i na czas dłuższy niż trzy miesiące następuje w drodze otwartego konkursu ogłaszanego przez właściwego prorektora kierującego daną szkołą dziedzinową.
 • Rada szkoły dziedzinowej powołuje przynajmniej pięcioosobową komisję konkursową dbając o różnorodność doświadczenia jej członków, a także równowagę pod względem kwalifikacji i płci.
 • Komisja konkursowa ustala warunki konkursu i szczegółowe wymagania wobec kandydatów z uwzględnieniem zasad Kodeksu  postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers). 
 • Ogłoszenie konkursowe publikowane jest na stronach internetowych UAM, MEiN oraz na portalu Komisji Europejskiej dla mobilnych naukowców – Euraxess.
 • Procedura konkursowa prowadzona jest w oparciu o kryteria kwalifikacyjne podlegające punktacji i umożliwiające transparentne porównanie kandydatów.
 • W pierwszym etapie komisja analizuje złożone dokumenty i wyłania kandydatów kwalifikujących się do kolejnego etapu. W drugim etapie komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami oraz może również powołać recenzentów dorobku naukowego oraz zwrócić się o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z możliwością ich oceny przez studentów.
 • Członkowie komisji podczas rozmów kwalifikacyjnych dbają o udzielenie odpowiedniej informacji zwrotnej kandydatom
 • Rozstrzygnięcie konkursu następuje w drodze tajnego głosowania bezwzględną większością głosów
 • Przewodniczący komisji informuje kandydatów o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego. Informacja powinna zawierać uzasadnienie, ze wskazaniem mocnych i słabych stron poszczególnych kandydatów.
 • Wyniki konkursu ogłaszane są na stronach internetowych UAM i MEiN.

Tak sformułowana polityka otwartych, przejrzystych i opartych  o kompetencje zasad rekrutacji pracowników naukowych gwarantuje przestrzeganie zasad i wymagań określonych w Europejskiej Karcie Naukowca, daje możliwość pozyskiwania pracowników o najlepszych kwalifikacjach, a także przyczynia się do podniesienia międzynarodowej rangi oraz atrakcyjności UAM jako pracodawcy, a także zapewnia równy dostępu do zatrudnienia.

 

Czytaj też: HR Excellence in Research od 5 lat na UAM

 

Katarzyna Linke

Dyrektorka Centrum Spraw Pracowniczych

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=ULMe-O1ZCMU - OTM-R - polityka rekrutacji pracowników naukowych w UAM

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.