Wersja kontrastowa

Centrum Zaawansowanych Technologii UAM wczoraj i dziś

Prof. Bronisław Marciniak Fot. Łukasz Gdak
Prof. Bronisław Marciniak Fot. Łukasz Gdak
prof. Bronisław Marciniak

 

 

Centrum Zaawansowanych Technologii UAM jest jednostką ogólnouczelnianą zlokalizowaną na terenie Kampusu Morasko. Prowadzi multidyscyplinarne badania podstawowe i stosowane głównie w takich dyscyplinach, jak nauki chemiczne i biologiczne oraz inżynieria materiałowa.

Badania koncentrują się na syntezie, poznaniu struktury i właściwości fizykochemicznych oraz zastosowaniach materiałów o specyficznych i pożądanych cechach, a także na drugim filarze badawczym centrum, jakim są badania biomateriałów i inżynieria biomedyczna. Jednostka ma unikalną aparaturę badawczą oraz doświadczoną kadrę naukową i stanowi zaplecze do wdrażania wyników badań do gospodarki, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także kształcenia dla jej potrzeb na poziomie nieodbiegającym od standardów międzynarodowych. To nowoczesny ośrodek, stanowiący most łączący naukę i gospodarkę.  

Idea utworzenia centrum narodziła się już w 2006 roku w momencie utworzenia Konsorcjum WCZT składającego się z 5 uczelni Poznania, 4 instytutów PAN i resortowych oraz PPNT Fundacji UAM. Profesor Bogdan Marciniec był inicjatorem powstania konsorcjum, pierwszym dyrektorem CZT oraz Przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego projektu inwestycyjnego WCZT realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Koszt budowy wraz ze specjalistyczną aparaturą wyniósł ponad 250 mln zł. W latach 2010-2014 trwała budowa centrum i zakup aparatury, a jego działalność rozpoczęła się w grudniu 2015 roku. Podpisując jako rektor UAM umowę projektu WCZT, nie przypuszczałem, że przyjdzie mi zarządzać tą jednostką badawczą. Propozycję objęcia funkcji dyrektora CZT otrzymałem niepodziewanie w gabinecie rektora w 2016 roku, w ostatnim dniu mojej kadencji rektorskiej, od ówczesnego jeszcze rektora-elekta prof. UAM Andrzeja Lesickiego i dyrektora CZT prof. Bogdana Marcińca. Stanowisko dyrektora CZT objąłem w 2017 roku. Przyznam, że nie żałuję tej decyzji. Budowanie i ciągłe rozwijanie kadry centrum, rozszerzanie obszarów działalności badawczej i wdrożeniowej CZT, jego infrastruktury, a także tworzenie warunków do efektywnej realizacji projektów badawczych było zadaniem trudnym, ale jednocześnie niezwykle ambitnym i korzystnym dla uniwersytetu.  

 

Struktura Centrum i kadra naukowa 

W skład CZT wchodzą: laboratoria chemiczne (budynek B) wraz z halami technologicznymi, laboratoria biotechnologiczne (budynek A) dysponujące nowoczesną zwierzętarnią (A2) i szklarnią (A1), laboratorium unikalnej aparatury badawczej (budynek C) oraz sale seminaryjne i administracja (budynek D). 

Centrum Zaawansowanych Technologii

 

Kadra naukowa centrum zorganizowana jest w ponad 20 zespołach badawczych (11 laboratoriów z chemii i technologii chemicznej oraz 8 z biotechnologii). W centrum znajdują się również laboratoria Technologii Języka i Mowy oraz Neuronauki Języka.  

W ostatnich siedmiu latach działalności znacznie zwiększona została liczba pracowników – od kilkunastu osób w latach 2016-2017 do ponad 120 w roku 2023 zatrudnionych lub oddelegowanych do prac badawczych w centrum (56 pracowników naukowych, w tym 19 profesorów, 54 inż.-tech.). Dodatkowo centrum gości kilkudziesięciu studentów i doktorantów wykorzystujących jego infrastrukturę do badań w ramach prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, a także osoby odbywające staże badawcze. 

Ta duża jednostka badawcza, jaką jest obecnie Centrum Zaawansowanych Technologii, kierowana jest przez dyrektora przy wsparciu dwóch zastępców: prof. Artura Stefankiewicza, koordynującego badania w dziedzinie chemii i inżynierii materiałowej, oraz prof. UAM Jakuba Rybki, koordynującego prace badawcze w zakresie biotechnologii. 

 

Publikacje, patenty, projekty badawcze i aparaturowe, usługi badawcze 

Efektem prac badawczych prowadzonych w CZT są liczne publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz patenty. W latach 2016-2023 opublikowano 638 artykułów z afiliacją CZT (co oznacza około 80 publikacji rocznie), przyznano 30 patentów i dokonano 42 zgłoszeń patentowych dzięki wykorzystaniu infrastruktury CZT, zrealizowano również wdrożenia oraz liczne ekspertyzy techniczne i technologiczne. Badania w CZT prowadzone są głównie na podstawie zewnętrznych projektów z agencji badawczych polskich i międzynarodowych. Realizowane w CZT projekty badawcze w latach 2016-2023 zestawione zostały w tabeli pokazującej systematyczny wzrost liczby prowadzonych grantów. 

 

 

Do dalszych sukcesów grantowych należy dodać udział CZT w projekcie INFRASTARt (poprzednio Panda2), wspierającym w latach 2016-2024 utrzymanie centrów badawczych z dużą aparaturą, oraz uzyskanie projektów SPUB dla Zwierzętarni i Hali Technologicznej. Umieszczenie CZT na polskiej mapie infrastruktury badawczej umożliwiło starania o granty aparaturowe. Uzyskane dla CZT środki w ramach działania 4.2 POIR (5,1 mln zł) oraz WRPO (2,3 mln zł) umożliwiły uzupełnienie infrastruktury o nowe przyrządy. Istotnym obszarem działalności centrum jest świadczenie odpłatnych usług badawczych dla podmiotów zewnętrznych i jednostek badawczych.  

 

Finansowanie działalności CZT 

Centrum Zaawansowanych Technologii jako jednostka ogólnouczelniana finansowane jest z budżetu UAM. Jednakże znaczny udział w jego budżecie stanowią przychody własne – ze świadczenia usług badawczych, najmu powierzchni laboratoryjnej (dla CZT 50%), kosztów pośrednich projektów realizowanych w centrum oraz programów krajowych wspierających utrzymanie jednostek z dużą aparaturą (INFRASTARt i SPUB). Udział odpowiednich składników w budżecie w latach 2016-2023 przedstawia rysunek 2.  

 

Całkowity budżet CZT zwiększał się systematycznie w kolejnych latach wraz ze znacznym rozwojem jego działalności. Warte podkreślenia są także zwiększające się w kolejnych latach przychody własne, pokrywające 50-60% kosztów działalności operacyjnej centrum. Znaczny wzrost budżetu CZT (mówiąc prościej: kosztów) w 2023 roku w porównaniu z latami poprzednimi wynika ze znacznego wzrostu kosztów utrzymania budynków, a szczególnie kosztów energii elektrycznej. Zwiększone przychody własne CZT w roku 2023 wynikające głównie z aktywności zarówno badawczej, jak i gospodarczej pracowników CZT zostały przekazane na pokrycie kosztów prądu. Marzy mi się, aby tak trudno uzyskany efekt zwiększenia przychodów własnych choć w części mógł być wykorzystywany na działalność B+R prowadzoną w CZT. Podsumowując sytuację finansową CZT, należy podkreślić, że centrum, podobnie jak inne jednostki UAM, nie było i nie jest samofinansującą się jednostką badawczą UAM, jednakże ok. 50-60% kosztów jej działalności pochodzi z przychodów własnych. 

 

Współpraca badawcza krajowa i międzynarodowa 

Ulokowanie centrum na Kampusie Morasko znacznie ułatwiło współpracę z takimi wydziałami UAM jak: Chemii, Biologii, Fizyki, Matematyki i Informatyki. Centrum współpracuje także z zespołami badawczymi z innych wydziałów, między innymi Prawa i Administracji, Neofilologii i Anglistyki, a także z wieloma partnerami spoza UAM – zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. 

 

Plany  

W mojej opinii w kolejnych latach powinna być kontynuowana polityka prowadząca do dalszego dynamicznego rozwoju działalności B+R centrum, także z poszerzaniem obszarów jego działalności, na przykład o badania dotyczące energii odnawialnej i inżynierii biomedycznej, a także prowadząca do pełnego wykonania wskaźników projektu WCZT wynikających z decyzji Komisji Europejskiej. Powinniśmy kontynuować wysiłki zmierzające do pozyskiwania kolejnych projektów zewnętrznych i prowadzenia działań organizacyjnych ułatwiających realizację tych projektów w laboratoriach CZT. Ważne jest także podjęcie starań o nowe projekty inwestycyjne, między innymi w ramach konkursów dedykowanych dla jednostek na polskiej mapie infrastruktury badawczej, szczególnie w celu rozbudowy potencjału aparaturowego, wybudowania magazynu odczynników i znacznego obniżenia kosztów energii elektrycznej (fotowoltaika i magazyny energii). 

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.