Wersja kontrastowa

Zarządzenie Rektora UAM w sprawie koronawirusa

fot. Adrian Wykrota
fot. Adrian Wykrota

Zarządzenie nr 431/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018  poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z 2020 r.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje oraz wydarzenia organizowane przez UAM.
 2. Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów UAM.
 3. Wstrzymuje się wizyty w Uczelni gości zagranicznych.
 4. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

§ 2

 

 1. Odwołuje się wszystkie zajęcia (w tym egzaminy) na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, dla doktorantów, słuchaczy kursów, szkoleń, w tym słuchaczy Uniwersytetu Otwartego oraz Uniwersytetu III Wieku. W miarę możliwości zajęcia odbywać się będą w formie elektronicznej.
 2. Wobec podjętych regulacji Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji i podjętych środków ostrożności, umożliwić realizację programu nauczania oraz zaliczenia zajęć w terminach przypadających przed zakończeniem bieżącego roku akademickiego.

 

§ 3

 

 1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pomiędzy pracownikami oraz pracowników z interesariuszami.
 2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystanie systemów USOS i EZD, korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
 3. Wszelką korespondencję w formie papierowej należy składać w Kancelarii UAM, a nie bezpośrednio w jednostkach lub sekretariatach.

 

§ 4

 

 1. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, zwanej dalej „pracą zdalną”.
 2. Polecenie może zostać wydane w przypadku:
 1. wcześniejszego przebywania pracownika w rejonach występowania koronawirusa, w tym w przypadku powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego,
 2. pogorszenia stanu zdrowia pracownika, charakterystycznego dla objawów zarażenia koronawirusem,
 3. podejrzenia zakażenia pracownika koronawirusem w wyniku kontaktu pracownika z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem,

oraz w innych przypadkach określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Kierownik jednostki jest uprawniony do polecenia wykonywania, przez czas oznaczony, pracy zdalnej również w sytuacji, gdy nie zostały spełnione przesłanki określone w ust. 2, pod warunkiem zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania jednostki.
 2. Kierownik jednostki jest uprawniony do ustalania podległym pracownikom indywidualnych rozkładów czasu pracy umożliwiających osobiste sprawowanie opieki nad dziećmi, o ile nie zakłóci to prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania jednostki.

§ 5

 

Termin rozliczenia pobranych zaliczek i delegacji krajowych oraz zagranicznych, przedłożenia rachunków i faktur gotówkowych, przedłuża się o czas obowiązywania niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

 1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować kierownika jednostki o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19.
 2. Kierownik jednostki niezwłocznie przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, kanclerzowi celem podjęcia dalszych działań.
 3. Obowiązek informowania o podejrzeniu infekcji COVID-19 dotyczy również doktorantów i studentów – informacje należy przekazać na adres e-mail: studentUAM@amu.edu.pl

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia jego uchylenia.

 

Życie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.