Wersja kontrastowa

Prof. Mikołajczyk - Dobre perspektywy dla UAM

prof. Beata Mikołajczyk

W dniu 29 maja 2018 roku na uroczystej gali w Warszawie ogłoszono wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych tygodnika Perspektywy. Na ranking ten składają się trzy podrankingi: ranking szkół wyższych, w tym uczelni akademickich, ranking kierunków studiów oraz ranking studiów inżynierskich. Kierunki studiów (łącznie 68) oceniono w ośmiu obszarach, w tym w obszarze nauk humanistycznych.

Redakcja ŻU poprosiła mnie o krótki komentarz na temat miejsca kierunków humanistycznych prowadzonych przez nasz Uniwersytet. Aby to właściwie uczynić, należy wspomnieć o metodologii, według której dokonano oceny. Oceniano od 11 do 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Były to m.in.: prestiż  (oceniany przez kadrę akademicką), losy absolwentów na rynku pracy (na podstawie danych ZUS), potencjał akademicki (w tym wyniki oceny parametrycznej jednostek oraz posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych), efektywność naukowa, której miarą są publikacje i ich cytowalność, potencjał dydaktyczny, w tym posiadane przez jednostkę akredytacje oraz kryteria dodatkowe, a wśród nich m.in. jakość kandydatów przyjętych na studia.

W grupie kierunków humanistycznych oceniano siedem kierunków: archeologię, historię, filologię polską, filologie obce, filozofię, kulturoznawstwo oraz teologię. Z radością przyjęłam fakt, że pięć  humanistycznych kierunków studiów, prowadzonych na UAM znalazło się „na podium“. Pierwsze miejsce zajęła  filologia polska, dla której maksymalną liczbę punktów przyznano za: wynik oceny parametrycznej Wydziału, uprawnienia do nadawania stopni oraz prestiż wyrażony przez kadrę akademicką.
W kategorii filologie obce dwa pierwsze miejsca przypadły filologiom Wydziału Anglistyki (miejsce pierwsze) i Wydziału Neofilologii (miejsce drugie).  Oba wydziały charakteryzuje wysoka ocena prestiżu przez kadrę akademicką, posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz dla Wydziału Anglistyki wynik oceny parametrycznej, a dla Wydziału Neofilologii wyniki akredytacji.

 

Czytaj też o rozpoczęciu BESTStudentCamp

Kierunkami, które uplasowały się na miejscu drugim w swoich kategoriach są archeologia i historia. Warto podkreślić, że dystans obu tych kierunków do lidera, Uniwersytetu Warszawskiego, wynosi zaledwie 0,3 pkt. w skali do 100 punktów. O wysokim miejscu archeologii i historii zdecydowały m.in. cytowalność publikacji naukowych, dostępność kadry akademickiej dla studentów oraz posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych.
Zaś teologia oraz kulturoznawstwo znalazły się w swoich grupach na miejscu trzecim. Dodać należy, iż kulturoznawstwo odnotowało największy wzrost pozycji w stosunku do ubiegłego roku. W przypadku kulturoznawstwa wysoko oceniono posiadane uprawnienia do nadawania stopni oraz ocenę prestiżu przez kadrę akademicką.  Parametrami, które zapewniły naszej teologii wysokie miejsce w rankingu są efektywność naukowa mierzona publikacjami, posiadane uprawnienia do nadawania stopni oraz ekonomiczne losy absolwentów.

Ranking kierunków studiów ma przede wszystkim duże znaczenie dla kandydatów na studia. Zebranie uporządkowanych informacji o 68 kierunkach studiów oraz prowadzących je wydziałach pozwala lepiej zorientować się, z jednej strony w gąszczu szczegółowych przepisów rekrutacyjnych, z drugiej zaś w zalewie marketingowych informacji. Wysoka pozycja kierunków humanistycznych UAM jest wynikiem wieloletniej i konsekwentnej polityki Uczelni i jej wydziałów  w zakresie ścisłego powiązania kształcenia z badaniami naukowymi, coraz większego „upraktycznienia”  studiów oraz skutecznego rozwijania systemu zapewnienia jakości kształcenia. Cieszy także fakt, że na nasze kierunki humanistyczne rekrutujemy dużą liczbę kandydatów  z najlepszymi wynikami egzaminu maturalnego (w tym laureatów olimpiad przedmiotowych). Dobre kształcenie potwierdzone  wysoką pozycją naszych kierunków humanistycznych w tym rankingu oraz obecnie podejmowane przez UAM działania, mające zachęcić najzdolniejszych młodych ludzi do wyboru naszej Uczelni, pozwalają sądzić, że w kolejnych latach naszemu Uniwersytetowi nie zabraknie świetnych kandydatów na studia.

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.