Wersja kontrastowa

Opus i Preludium dla naukowców z UAM

Fot. Krzysztof Duda
Fot. Krzysztof Duda
Obraz

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło właśnie beneficjentów konkurów: Opus 19 i Preludium 19.  Wśród wyróżnionych, jak zawsze nie zabrakło naukowców z UAM.

 

OPUS 19 jest konkursem skierowanym do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Dzięki programowi mogą oni otrzymać finansowanie na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów ale także zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z prowadzeniem projektu. W tym roku w ramach tego konkursu środki otrzymało aż 27 badaczy z naszej uczelni.

 

 1. "Księga" Anieli z Foligno a heterodoksyjne ruchy w Umbrii w latach 1270-1320 - dr hab. Mateusz Stróżyński, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej;
 2. Wpływy międzyjęzykowe w wielojęzyczności z uwzględnieniem różnych domen: Fonologia i składnia - dr hab. Magdalena Anna Wrembel, Wydział Filologii Angielskiej;
 3. Uzgodnienie negacji w dziejach języka gaskońskiego - dr hab. Mikołaj Nkollo, Wydział Neofilologii;
 4. Probabilistyczne, prozodyczne i dyskursywne efekty oddziałujące na odrębność akustyczną w mowie, dr Zofia Malisz, Wydział Anglistyki;
 5. Genealogie peryferyjnej białości. Polskie tożsamości w perspektywie teorii urasawiania,  dr hab. Monika – Bobako, Wydział Psychologii i Kognitywistyki;
 6. Społeczne obiegi wiedzy w  praktykach humanistyki akademickiej dr hab. Agata Anna Skórzyńska, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa;
 7. Staroasyryjska Lista Eponimów a chronologia północnej Mezopotamii we wczesnym II tys. p. n. e. prof. dr hab. Rafał Jan Koliński, Wydział Archeologii;
 8. Społeczności za fortyfikacjami. Ekonomia polityczna mikroregionu Kakucs (Węgry) w środkowej epoce brązu. dr hab. Mateusz Marek Jaeger, Insytut Kultury Europejskiej;
 9. Alienowanie i "urasawianie" Romów i muzułmanów w państwie narodowym, prof. dr hab. Michał Janusz Buchowski, Centrum Badań Migracyjnych;
 10. Zachowania transportowe mieszkańców polskich miast: przyczynowość, zmiany zachowań i wpływ na klimat dr Michał Czepkiewicz Wydział Socjologii;
 11. Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-CoV-2, prof. dr hab. Paweł Churski, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej; Konsorcjum: 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej; 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej; 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Instytut Gospodarki Międzynarodowej;
 12. Serce na języku: Neurofizjologiczne podstawy produkcji mowy emocjonalnej w dwujęzyczności, dr Rafał Jończyk, Wydział Anglistyki;
 13. Determinanty populistycznego sprzeciwu wobec polityki klimatycznej, dr hab. Piotr Matczak Wydział Socjologii;
 14. Adaptacja metabolizmu tlenowego do niedoboru koenzymu Q w mózgu; wpływ statyn, prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, Wydział Biologii;
 15. Rola trójwymiarowej organizacji genomu w ustanawianiu keratynocyto-specyficznej sieci interakcji enhancer-promotor, dr hab. Michal Ryszard Gdula, Wydział Biologii;
 16. Poznanie mechanizmów regulujących dojrzewanie insuliny jako podstawa terapii komórkowej i genowej dla osób z cukrzycą, dr hab. Małgorzata Borowiak, Wydział Biologii;
 17. Terapeutyczna aktywacja oraz determinanty sygnalizacyjne autoregulacyjnej ekspresji MBNL1 w dystrofii miotonicznej, dr inż. Ewa Agnieszka Stępniak-Konieczna, Wydział Biologii;
 18. Nowa rola białka STAT1 w ogólnej oraz tkankowo-specyficznej odpowiedzi transkrypcyjnej komórek VSMC oraz MQ odzwierciedlająca początek oraz rozwój choroby miażdżycowej, prof. dr hab. inż. Johannes (Hans) Bluijssen (Bluyssen), Wydział Biologii;
 19. Nowa platforma do badania zjawisk falowych – Rekonfigurowalne właściwości topologiczne  i sfrustrowane stany podstawowe w magnonice, prof. dr hab. Maciej Krawczyk, Wydział Fizyki;
 20. Najprostsze węglowodory alifatyczne i ich pochodne w warunkach ekstremalnych, dr hab. Marcin Jan Podsiadło, Wydział Chemii;
 21. Bioinspirowane materiały: chityna, izolowana z gąbek morskich, jako wielozadaniowy biomateriał strukturalny, prof. dr hab. Hermann Ehrlich,  Centrum Zaawansowanych Technologii;
 22. Przestrajalne hiperboliczne metamateriały wielowarstowe jako biosensory do wykrywania biomarkerów raka, dr hab. Igor Iatsunskyi, Centrum NanoBioMedyczne;
 23. Modyfikacja powierzchni elektrod przy pomocy nowych pochodnych perylenu oraz badanie interfejsów elektroda-półprzewodnik w drukowanych organicznych urządzeniach optoelektronicznych, dr hab. inż. Beata Magdalena Łuszczyńska, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny; Konsorcjum: 1. Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny; 2. Uniwersytet Łódzki; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej; 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii;
 24. Zastosowanie polimerów wdrukowanych molekularnie na bazie poli(2-oksazolin) do selektywnego usuwania i ilościowego oznaczania szkodliwych związków organicznych w próbkach środowiskowych, dr Michał Cegłowski, Wydział Chemii;
 25. Rozróżnianie osadów tsunami i sztormowych zmienionych przez procesy postdepozycyjne - podejście wielowskaźnikowe (TSUNASTORM), dr hab. Witold Szczuciński, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych;
 26. Odporność jezior przybrzeżnych na ekstremalne zalewy morskie: oszacowanie w oparciu o badania paleoekologiczne z półwyspu Burin (Nowa Funlandia, Kanada), dr Krzysztof Paweł Pleskot, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych;
 27. Dotychczasowe i prognozowane zmiany warunków biometeorologicznych w Polsce, dr Arkadiusz Marek Tomczyk,  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

 

Preludium to konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz nieposiadający stopnia naukowego doktora. W konkursie środki na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy otrzymało piętnastu naszych młodych naukowców.

 

 1. Problematyka relacji zachodzących pomiędzy filozofią analityczną a fenomenologią z perspektywy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, mgr Aleksandra Szczęsna Gomułczak, Wydział Filozoficzny;
 2. Picturebook w tłumaczeniu. Książki anglojęzyczne w Polsce – książki polskie w krajach anglosaskich, mgr Agata Chwirot,  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej;
 3. Nowoczesność i egzotyka. Podróżopisarstwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym, mgr Mikołaj Paczkowski,  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej;
 4. Społeczeństwo małego miasta polskiego we wczesnej nowożytności a procesy o czary. Przykład Kleczewa, mgr Łukasz Hajdrych,  Wydział Historii;
 5. Ubodzy miasta Poznania w Kartotekach Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich 1845-1853, mgr Agata Karolina Łysakowska-Trzoss,  Wydział Historii;
 6. Płeć i sprawczość w procesach migracyjnych na przykładzie Saharyjczyków i Saharyjek migrujących do Hiszpanii, mgr Marta Kluszczyńska, Centrum Badań Migracyjnych;
 7. Upraszczanie i elektronizacja procedury administracyjnej, mgr Beniamin Dominik Rozczyński,  Wydział Prawa i Administracji;
 8. Podwójna sprzedaż - podwójna interpretacja: od europejskich inspiracji do chińskiej praktyki prawniczej, mgr Paulina Anna Kozanecka, Wydział Prawa i Administracji;
 9. Dolina niesamowitości w wirtualnej rzeczywistości – wpływ niezgodności kategorialnej oraz atrybucji umysłu na intensywność wzbudzanych emocji, mgr Dawid Jarosław Ratajczyk,  Wydział Psychologii i Kognitywistyki;
 10. Funkcja U7 snRNA, FUS i hnRNP UL1 w jąderku komórek ludzkich w powiązaniu z chorobą ALS, mgr Marlena Katarzyna Cichocka,  Wydział Biologii;
 11. Wpływ inaktywacji MSH2 na desygnację zdarzeń crossing-over w odpowiedzi na polimorfizm DNA, mgr Julia Dłużewska,  Wydział Biologii;
 12. W kierunku automatycznego wyprowadzania deskryptorów opartych na geometrii jako surogatów dla złożonych podejść strukturalnych w przewidywaniu enzym-substrat, mgr Carlos Eduardo Sequeiros Borja, Wydział Biologii;
 13. Związki ekologiczne pomiędzy pasożytami koinfekującymi tego samego gospodarza na przykładzie mikrosporydiów infekujących komary, mgr Artur Trzebny, Wydział Biologii;
 14. Znaczenie natężenia światła dziennego w sygnalizacji wokalnej i wizualnej u piskląt bogatki (Parus major), mgr Paweł Wojciech Podkowa, Wydział Biologii;
 15. Interkonwersje architektur supramolekularnych jonów metali przejściowych i zasad Schiffa jako potencjalny protokół transportu metaloterapeutyków, mgr Martyna Szymańska, Wydział Chemii 

zob.też 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.