Jubileuszowy rok akademicki już otwarty

Fotografia w nagłówku
fot. Adrian Wykrota
fot. Adrian Wykrota

W podniosłej atmosferze odbyła się inauguracja czterech uczelni w auli UAM. Uniwersytety: im. Adama Mickiewicza, Medyczny, Przyrodniczy i Akademia Wychowania Fizycznego wspólnie rozpoczęły rok akademicki 2018/2019. Rok to wyjątkowy, bo jubileuszowy, w którym będziemy świętować 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego.

Rektorzy uczelni wyrosłych z Uniwersytetu Poznańskiego wspólnie otworzyli rok akademicki. W okazałej uroczystości udział wziął m in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP Andrzej Dera, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych i zaprzyjaźnionych uczelni.

Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, podkreślił, że nadchodzący rok jest bardzo ważny zarówno ze względu na okrągły jubileusz, jak również z powodu Ustawy 2.0 wchodzącej w życie 1 października. Zespół dziekański UAM otrzymał propozycję powołania czterech interdyscyplinarnych szkół, w skład, których wejdą dotychczasowe wydziały.

- Mimo ogromu czekającej nas pracy postrzegam nadchodzącą zmianę jako szansę na rozwój uczelni, na stworzenie silnych dyscyplin naukowych, integrację horyzontalną – mówił rektor UAM. - Zapewniam, że zmiany wprowadzać będę w duchu dialogu, że będę wsłuchiwał się w głos społeczności uniwersytetu, zwłaszcza ludzi młodych – doktorów habilitowanych i doktorów. Ustawa pozwala myśleć również o stworzeniu struktur ponaduniwersyteckich, otwiera drogę do federacji, stwarza możliwość powrotu do Uniwersytetu Poznańskiego. Połączenie naszych potencjałów może okazać się wielką szansą dla naszego miasta, polskiej nauki i dla nas wszystkich.

Uniwersytet Medyczny przyjmuje ustawę zwaną też Konstytucją dla nauki z nadzieją i bez obaw, bo od dwóch lat wdraża program „Uniwersytet Medyczny 2.0. Perspektywa na przyspieszenie”, który wyprzedził rządową ustawę.

- Nasz uniwersytet będzie się zmieniał nie tylko dlatego, że taka jest wola ustawodawców, ale już zmienia się, idzie ku nowoczesności, bo taka jest wola społeczności uniwersytetu – powiedział rektor prof. Andrzej Tykarski.

Zdaniem rektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Jana Pikula zasada zrównoważonego rozwoju powinna przekładać się na całokształt reguł niezbędnych we współczesnym szkolnictwie wyższym. - Każda uczelnia odegra swoją rolę tylko wtedy, gdy będzie miejscem dla wolnych dyskusji bez względu na specyfikę i wielkość.

Nowe prawo stawia szczególne wyzwania przed Akademią Wychowania Fizycznego. – Przez lata w naszych efektach kształcenia dominowały umiejętności i kompetencje społeczne. Czeka nas delikatna zmiana kursu w kierunku intensyfikacji badań naukowych w obszarze sport sciences – zapowiedział rektor prof. Dariusz Wieliński.

Minister Jarosław Gowin podkreślił, że jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ustawa jest nowy model kształcenia doktorantów.

- To w ogromnej mierze zasługa samych doktorantów, tak jak wiele przepisów dotyczących studiów i praw studenckich jest efektem współpracy z parlamentem studentów i samorządami uczelni, także uczelni poznańskich.

Zobacz: Gowin. Co wspólnego ma protest z Ustawą 2.0

Uroczystość w połowie przerwała informacja o podłożeniu bomby w auli. Po sprawdzeniu budynku przez służby mundurowe spotkanie wznowiono.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „100 lat. Językowy wymiar miary” wygłosił prof. Jerzy Bralczyk.

Rektorzy dokonali immatrykulacji studentów I roku nowego kierunku neurobiologia, prowadzonym przez cztery uczelnie. Ceremonia miała wymiar symboliczny. Oprawę muzyczną inauguracji zapewniły chóry świętujących szkół wyższych.

Sto lat UAM Ogólnouniwersyteckie