15 lat Centrum Badan im. Edyty Stein

Fotografia w nagłówku
Fot. CB im. ES
Fot. CB im. ES
Anna Grzegorczyk, Małgorzata Grzywacz

Od maja 2003 roku Edyta Stein  "zagościła" w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i stała się patronką działającego w uczelni Centrum Badań.  Ma ono charakter interdyscyplinarny i wpisuje się swoją działalnością w misję uniwersytetu, który za rok będzie obchodził swoje stulecie. Powołanie do życia takiej jednostki w ramach uczelni oznaczało wzmocnienie  refleksji nad kulturą z perspektywy wartości, których zakwestionowanie doprowadziło do głębokiego kryzysu współczesności.  I tak od piętnastu lat regularnie odbywają się w ramach jego działalności konferencje, zwane potocznie w Poznaniu "fenomenami". Goszczą na nich badacze i badaczki z kraju i z zagranicy. Refleksja nad istotnymi problemami współczesności, dylematami humanistyki wziętej en bloc, wsparta  praktykami integrującymi środowisko uniwersyteckie i  życzliwymi relacjami międzyludzkimi, to ważna wartość sesji naukowych,  otwartych na zainteresowania i potrzeby,  nie tylko środowisk akademickich .  Namysł nad  szeroko pojętym problemem  duchowości, daru, dobra,  radości, życia, nad słowem, muzyką, rozmową czy też fenomenem Edyty Stein,  to tylko wybrane tematy zrealizowanych do tej pory projektów badawczych. 

Zobacz: Odkrywanie ojca i świata. Uta Przyboś

 Z czasem ukształtowało  się w ramach działalności Centrum bardzo szerokie spektrum działań: np. regularne organizowanie  wykładów otwartych, współpracy międzynarodowej,  angażowanie się w wydarzenia z obszaru kultury i sztuki, podejmowanie inicjatyw  dotyczących dialogu polsko-niemieckiego czy chrześcijańsko-żydowskiego. Inicjatywy te mają  swe źródło w biografii intelektualnej patronki, która od  początku swej drogi naukowej zajmowała się problemem  fenomenu człowieka i człowieczeństwa, rozszerzając  go w późniejszych badaniach w ramach filozofii rozwoju duchowego.

U źródeł powołania CBES  w uniwersytecie,  13 maja 2003 roku, znajduje się  nie tylko przyjazne nastawienie Rektora prof. dr hab. S. Lorenca i Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa prof. dr hab. J. Sójki wraz z Radą Instytutu, ale  impuls, który wyszedł od Immakulaty Adamskiej OCD, karmelitanki bosej i pierwszej tłumaczki dzieł E. Stein. Słowa z jej listu na otwarcie Centrum współbrzmią z motywacją Jana Pawła II uczynienia Edyty Stein współpatronką Europy i świadczą o jej wielkiej intuicji duchowej i kulturoznawczej, w której  spotyka się tak potrzebny współczesnemu uniwersytetowi wymiar horyzontalny i wertykalny w uprawianiu wiedzy: „Godzinę utworzenia <Centrum> odczytuję jako nadejście godziny filozoficznej i kulturotwórczej misji Edyty Stein. Widziałam w niej zawsze symbol dzisiejszej sytuacji duchowej świata oraz znak lepszej przyszłości. Dziś, kiedy niemal wszystko stawia się pod znakiem zapytania lub wręcz zaprzeczenia, Edyta Stein podsuwa sugestie, których wartość sprawdziła własnym życiem i które warto przemyśleć”.

Jubileusz 15 - lecia  powstania  Centrum Badan im. Edyty Stein odbędzie się 16 maja. 2018 roku w Collegium Minus.

Kultura Ogólnouniwersyteckie