Bezpieczeństwo i obronność na WNPiD

Fotografia w nagłówku
Bezpieczeństwo i obronność na WNPiD
Bezpieczeństwo i obronność na WNPiD
Rafał Kamprowski, Anatol Czaban

Lata 2018-2019 to czas wielkich jubileuszy: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-lecia powstania Uniwersytetu Poznańskiego (1919), z którego wywodzi się Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy i Akademia Wychowania Fizycznego  oraz 90-lecie Poznańskiego Pogotowia Ratunkowego. Z tej okazji, 11 października 2018 roku w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Bezpieczeństwo i obronność. Badania naukowe, oryginalne praktyki i edukacja Uniwersytetu Poznańskiego”.  Celem konferencji była prezentacja osiągnięć naukowych realizowanych w praktyce bezpieczeństwa, obronności, służbie zdrowia i ochrony środowiska. Jak głosił bowiem pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego, Prof. dr Heliodor Święcicki: macie, młodzi przyjaciele, wykształcić się w Uniwersytecie nie tylko naukowo, lecz niemniej kształcić się macie na dobrych obywateli kraju, bo macie być później apostołami świętej naszej sprawy, Ojczyzny naszej nadzieją.

Konferencję rozpoczął dr Rafał Kamprowski, sekretarz komitetu naukowego konferencji, który powitał wszystkich zaproszonych gości. Następnie głos zabrał JM Rektor UAM w Poznaniu,  Prof. dr hab. Andrzej Lesicki otwierając uroczyście obrady naukowe. Licznie zebranych przywitał również dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Prof. dr hab. Andrzej Stelmach. Cel konferencji oraz ideę prowadzenia badań nad bezpieczeństwem w wymiarze interdyscyplinarnym poruszył w swoim wystąpieniu pomysłodawca konferencji, kierownik zakładu studiów nad bezpieczeństwem, Prof. dr hab. Jerzy Konieczny.

W ramach sesji naukowej, jako pierwsza zaprezentowana została tzw. poznańska szkoła historii wojskowości. Niezwykle interesujące wystąpienie, które spotkało się z żywą dyskusją, zaprezentował Prof. dr hab. Karol Olejnik – temat referatu: kultura polityczna społeczeństwa  bezpieczeństwo państwa. Moderator sesji, Prof. dr hab. Witold Mazurczak poprosił następnie o zabranie głosu kolejnego prelegenta, byłego prorektora UAM w Poznaniu, profesora Zbigniewa Pilarczyka. W swoim wystąpieniu dokonał  on charakterystyki środowiska historyków wojskowości w Poznaniu. 

Czytaj też: Służby bezpieczeństwa na WNPiD                                                   

Kolejne wystąpienia, które moderowane były przez profesora Michała Musielaka z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dotyczyły już Poznańskiej Szkoły Chirurgii, Ortopedii, Anestezjologii, Intensywnej Terapii oraz Ratownictwa Medycznego. Swoje referaty zaprezentowali w niej: Prof. dr hab. Anita Magowska – Poznańskie szkoły ortopedii i chirurgii. Geneza, zakres innowacyjności, punkty styczne i przedstawiciele, dr hab.n.med. Paweł Sobczyński – Nestorzy Szpitala Przemienienia Pańskiego w działalności naukowej i leczniczej Uniwersytetu Poznańskiego. Ich udział w rozwoju chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii w Polsce. Tę część konferencji zamknął swoimi wystąpieniami magister Marek Dąbrowski, który wygłosił dwa referaty, pierwszy pt. Nowe technologie kształcenia w naukach medycznych na przykładzie symulacji medycznych oraz drugi zatytułowany Tactical Combat Casualty Care.

Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji usłyszeli trzy wystąpienia naukowców z Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Dr hab. Magdalena Krzykała, dr hab. Urszula Czerniak, dr hab. Anna Demuth, prof. AWF dr

hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF dr hab. Ewa Ziółkowska-Łajp, prof. AWF dr hab. Marek Sokołowski, dr Małgorzata Arska-Kotlińska przedstawili referat dotyczący budowy ciała kandydata na żołnierza zawodowego. Niezmiernie interesujące wystąpienie na temat charakterystyki sprawności fizycznej żołnierzy, w oparciu o własne badania, przygotowali prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk, prof. AWF dr hab. Jan Konarski, dr Jarosław Janowski,dr Krzysztof Karpowicz, mgr Sylwia Bartkowiak. Sekcję dotyczącą badań morfofunkcjonalnych służb mundurowych zamknął, pełniący rolę moderatora, profesor Marek Sokołowski. Wygłosił on referat pt. Związki poziomu kształcenia z komponentami morfologicznymi oraz zachowania ryzykowne dla zdrowia kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Ostatnie dwa bloki w sesji naukowej dotyczyły Poznańskiej Szkoły Architektury Krajobrazu i Bezpieczeństwa Ekologicznego oraz Kryptologii na Uniwersytecie Poznańskim.

W pierwszym bloku, moderowanym przez profesorów: Andrzeja Maciasa oraz Jerzego Koniecznego uczestnicy konferencji usłyszeli bardzo interesujące i ważne wystąpienia nt. problemów rozwoju systemu zieleni miejskiej w Poznaniu (prof. Andrzej Macias) oraz współczesnych kierunków kształtowania krajobrazu i ochrony środowiska (dr hab. inż. Piotr Urbański).  Z wielkim aplauzem ze strony uczestników i słuchaczy konferencji spotkał się referat wygłoszony przez prof. Jerzego Jaworskiego oraz dra Macieja Grześkowiaka i dra Michała Rena. Dotyczył on genezy oraz współczesnych wyzwań stojących przed poznańską kryptologią.

W ramach konferencji, po sesjach naukowych, w których uczestniczyli przedstawiciele uczelni poznańskich wywodzących się z Uniwersytetu Poznańskiego zrealizowana została połączona, składająca się z trzech paneli sesja zatytułowana „Bezpieczeństwo i obronność w praktyce Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Sił Zbrojnych RP (moderatorzy: nadinsp. dr Waldemar Jarczewski (UAM), prof. dr hab. Jerzy Konieczny (UAM), gen. dyw. (rez.) dr inż. Anatol Czaban (UAM). Ta bardzo ciekawa sesja pozwoliła na zapoznanie się z osiągnieciami Szkoły Policji w Szczytnie w czasie referatów mł. insp. dr hab. Agaty Tyburskiej, mł. insp. dr hab. Mariusza Nepelskiego, mł. insp. dr Magdaleny Zubańskiej, podinsp. dr Agnieszki Choromańskiej, dr hab. inż. Andrzej Urban na temat Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Badania naukowe, oryginalne praktyki i edukacja w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Asp. szt. Radosław Grześkowiak wygłosił referat na temat Analiza przydatności śladów (materiału dowodowego) „Policyjnych Archiwum X”, a wnioskowanie kategoryczne w badaniach traseologicznych”, który to wzbudził duże zainteresowanie uczestników. Państwową Straż Pożarną reprezentowali: prof. dr hab. inż. Marzena Półka – temat referatu Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo. Badania naukowe, oryginalne praktyki i edukacja w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz mł. bryg. Sławomir Brandt z referatem Wielkopolska straż pożarna, jako lider innowacji w obszarze ratownictwa i bezpieczeństwa. Po raz pierwszy w uczelni cywilnej mieliśmy okazję gościć przedstawicieli wszystkich pięciu wyższych uczelni wojskowych w nowej strukturze organizacyjnej. Pani dr Patrycja Bryczek-Wróbel zaskoczyła możliwościami WAT w referacie na temat Zaawansowane technologie wojskowe i inżynieria bezpieczeństwa. Badania naukowe, oryginalne praktyki i edukacja w Wojskowej Akademii Technicznej. Pan profesor dr hab. Janusz Karpowicz wzbudził duże zainteresowanie uczestników tematyka lotniczą. Jego referat Bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej. Badania naukowe, oryginalne praktyki i edukacja w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych cieszył się ogromnym aplauzem uczestników. Podobnie gromkie brawa otrzymał prof. zw. dr hab. Andrzej Makowski po wygłoszeniu referatu na temat Bezpieczeństwo morskie państwa. Badania naukowe, oryginalne praktyki i edukacja w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Wystąpienie zespołowe przedstawicieli rembertowskiej uczelni (dr hab. Halina Świeboda, dr Marta Gębska, dr Mateusz Kuczabski, ppłk dr Paweł Majdan, mgr Wiktoria Trybuł) na temat Badania naukowe, oryginalne praktyki i edukacja w Akademii Sztuki Wojennej można uznać za mistrzowski popis pracy zespołowej reprezentujących uczelnie pracowników naukowych. Reprezentujący zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z wrocławskiej uczelni płk dr hab. inż. Mariusz Frączek wystąpił z referatem na temat Badania naukowe, oryginalne praktyki oraz edukacja w Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki.   

Konferencji towarzyszył pokaz sprzętu i wyposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego i Pogotowia Ratunkowego Garnizonu Poznań. Należy podkreślić, że konferencja angażująca poznańskie uczelnie wyższe, wszystkie wyższe uczelnie wojskowe RP oraz instytucje zajmujące się, na co dzień zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców (Policja, PSP, Służba Zdrowia, Wojsko Polskie) cieszyła się dużym zainteresowanie studentów i pracowników UAM.

 

Sto lat UAM Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa