W stronę post-ludzkiego doświadczenia

Obraz

Młodzi twórcy i doktoranci kierunków humanistycznych uczestniczą w interdyscyplinarnych laboratoriach technologicznych prowadzonych przez naukowców z HATCENTER.

Laboratoria odbywające się w dniach 24-28 sierpnia organizuje Polski Teatr Tańca w Poznaniu. Projekt prowadzi prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska oraz dr Michał Krawczak z Humanities / Art /Technology Research Center.

Celem  projektu jest próba zderzenia ludzkich form postrzegania historii, pamięci, architektury i urbanistyki z bytowaniem w tych miejscach podmiotów nieludzkich, a więc roślin, kamieni, resztek architektury, ziemi oraz zbadania, w jaki sposób nawiązane relacje przekształcają i wpływają na konstruowanie się atmosfery różnych miejsc.

Zobacz: 45 lat filmoznawstwa i 70 urodziny profesora

W projekcie uczestniczą młodzi twórcy, a także doktoranci różnych kierunków humanistycznych. Laboratoria w dużym stopniu wykorzystują metody „art as research” wskazując na możliwości stosowania ich zarówno w badaniach humanistycznych, jak i w praktyce artystycznej. Projekt ma wymiar interdyscyplinarny, jest próbą uruchomienia narzędzi badawczych z zakresu studiów enwironmentalnych oraz eksperymentalnych praktyk artystycznych, i jest między innymi efektem realizowanego przez prof. Jelewską i dra Krawczaka grantu NPRH Środowiska negocjowane. Nowe praktyki humanistyczne w badaniach transdyscyplinarnych.

 Pierwsze eksperymenty i badania terenowe prowadzone są nad jeziorem Rusałka, gdzie szczegółowo analizowana jest historia powstania zbiornika wodnego, wykopanego przez więźniów żydowskich w 1943 roku na potrzeby nazistowskiego projektu organizowania przestrzeni „naturalnej” dla Niemców mających zasiedlić Kraj Warty, ale też programy jego ciągłej rewitalizacji po II wojnie światowej, między innymi w czasach komunistycznych, kiedy to miejsce było jednym z istotnych punktów wypoczynkowych dla mieszkańców miasta.

W czasie pierwszych dni uczestnicy pracowali z dźwiękiem – analizując specyficzną audiosferę, na którą składają się dźwięki pochodzenia zarówno naturalnego, jak i bliskiego tła miasta oraz z obrazem – rejestrując film i zdjęcia reprezentujące historyczne uwarunkowania post-pamięci skupionej wokół tematu Rusałki.

Część wyników laboratoryjnej pracy udostępniona zostanie w formie eksperymentalnego cyfrowego archiwum, którego struktura zbliżona będzie do form funkcjonowania post-pamięci w kulturze.

Nauka Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej