Ustawa 2.0 – sprawy pracownicze (wideo)

Zmianom w akademickim prawie pracy poświęcono konferencję „Ustawa 2.0 – rozwiązania statutowe w sprawach pracowniczych”, która ma miejsce w Collegium Minus. W wydarzeniu bierze udział Dyrektor Generalny w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Anna Budzanowska.

Konferencję zorganizowano z inicjatywy JM Rektora prof. Andrzeja Lesickiego i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. Romana Budzinowskiego. Spotkanie, na które zaproszono naukowców z uczelni z całego kraju, służyło dyskusji nad wyzwaniami w zakresie praw nauczycieli akademickich w kontekście ustawy 2.0, dzieleniu się dobrymi praktykami oraz wymianie doświadczeń naukowych dotyczących prawa pracy oraz prawa o szkolnictwie wyższym.

- Ustawa 2.0 w nowy sposób modeluje prawne rozwiązania dotyczące zatrudniania nauczycieli akademickich. Ustawa pozostawia statutom uszczegółowienie katalogu stanowisk nauczycieli akademickich, określenia takich kwestii jak pensum i inne regulacje, w których uczelnie mają autonomię. O tym dziś będziemy dyskutować – powiedział Rektor Lesicki otwierając obrady.

Prof. Roman Budzinowski zwrócił uwagę, że z Konstytucją dla Nauki wiążą się problemy dotyczące ustalenia statusu pracownika akademickiego.

- Niektóre zapisy pozwalają, by pracownik naukowy był zatrudniony jednocześnie w innej jednostce naukowo-dydaktycznej rektorowi pozostawiając wyrażenie na to zgody. Czy w takiej sytuacji rektor ma hamować, czy zachęcać pracowników do rozwijania swoich umiejętności w innych jednostkach? Takich problemów jest znacznie więcej – podkreślił dziekan WPiA.

Czytaj też: Nowa wersja projektu statutu

Dr Anna Budzanowska, Dyrektor Generalny w WNiSW przedstawiła założenia ustawy w kontekście spraw pracowniczych.

- Materia jest bardzo skomplikowana, ponieważ oprócz tego, co mówi ustawa jest jeszcze cały obszar związany z kodeksem pracy i różnymi innymi ustawami, które nakładają się w zależności od specyfiki uczelni. Statuty są podstawowym elementem, nad którym obecnie państwo pracujecie, z naszych doświadczeń wynika, że im bardziej będą one minimalistyczne, tym bardziej elastyczne. Ustawodawca nałożył obowiązek przygotowania regulaminów, w którym można doprecyzować pewne rzeczy.

Referat o problemach w akademickim stosunku pracy wygłosił prof. Krzysztof Baran z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Mariusz Lekston z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Sosnowcu. Podstawy zatrudnienia nauczycieli akademickich wyjaśniał prof. Jakub Stelin z Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast temat delegacji statutowej w sprawach pracowniczych w ustawie 2.0 naświetliła dr Aleksandra Bocheńska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem m.in. Prorektor UAM ds. kształcenia prof. Beata Mikołajczyk i Prorektora ds. kadry i finansów prof. Tadeusza Wallasa.

Nauka Ogólnouniwersyteckie Wydział Prawa i Administracji